Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowy kurs języka czeskiego dla pracowników Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, realizowany w ramach projektu Hana na Slezsku. Śląsk na Hanie.

cz_pl.jpeg

„Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013”

Podstawowy kurs języka czeskiego dla pracowników Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, realizowany w ramach projektu Hana na Slezsku. Śląsk na Hanie.

Nazwa Zamawiającego
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
2. Status prawny

Wojewódzka Samorządowa Jednostka Instytucji Kultury

3. NIP
754-11-10-175
4. REGON
000277180
5. Adres siedziby

45-835 Opole, ul. Wrocławska 174

6.Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu zamawiającego:

Jarosław Gałęza – dyrektor

7. Osoba do kontaktów roboczych:

Bogdan Jasiński – koordynator projektu w Muzeum Wsi Opolskiej W Opolu

7.1. Numer telefonu:

077 474 30 21, 077 457 23 49

7.2.Adres poczty elektronicznej sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

7.3. numer faksu

077 474 30 21, 077 457 23 49

8. Adres strony „website”: www.muzeumwsiopolskiej.pl

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie podstawowego kursu języka czeskiego dla pracowników Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Kurs będzie realizowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Hana na Slezsku. Śląsk na Hanie.

2. Parametry techniczne realizacji zamówienia:

Podstawowy kurs języka czeskiego w mowie i piśmie dla 3 osób (jednocześnie) – 2 spotkania w miesiącu po 2 godz. lekcyjne (razem 4 h) przez cały okres trwania projektu (23 miesiące). Łącznie 46 spotkań po 2 godz. lekcyjne = 92 godz. lekcyjne. Spotkania będą się odbywać w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Termin realizacji zamówienia 
 
15.01.2012- grudzień 2013

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Biegła znajomość języka czeskiego w mowie i piśmie.

2. Dyplom ukończenia bohemistyki lub filologii słowiańskiej ze specjalizacją bohemistyka, ewentualnie certyfikat uprawniający do nauczania języka czeskiego.

3. Doświadczenie w prowadzeniu kursów, konwersatoriów języka czeskiego (mile widziane zaświadczenia i rekomendacje)

4. Możliwość wystawienia faktury.

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Obowiązującą formą porozumiewania się jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu ( 077 4743021, 077 4572349, faks czynny od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku) oraz drogą elektroniczną sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Oferta

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  • dyplom ukończenia bohemistyki lub filologii słowiańskiej ze specjalizacją bohemistyka, ewentualnie certyfikat uprawniający do nauczania języka czeskiego.
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie  
  • wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 
  • wykaz zrealizowanych zadań w ostatnich trzech latach (dośw. zawodowe)  
  • kosztorys ofertowy
  • plan prowadzonych zajęć

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Muzeum Wsi Opolskiej w   Opolu, ul. Wrocławska 174, w sekretariacie, w terminie do  dnia 10.01.2012 r.

Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje wysoki poziom usług i atrakcyjną cenę.

 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2012-01-04