Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OCHRONA FIZYCZN OSÓB I MIENIA MWO 2011

nowa podstrona, dodana 2011-03-02

 

Opole: Ochrona Fizyczna Osób i Mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Numer ogłoszenia: 31558 - 2011; data zamieszczenia: 28.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, woj. opolskie, tel. 0-77 4572349, 4743021, faks 0-77 4572349, 4743021.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona Fizyczna Osób i Mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ochrona Fizyczna Osób i Mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  Agencja Konwoju i Ochrony AGAR, ul. Ozimska 40, 45-058 Opole, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 130000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·           Cena wybranej oferty: 130000,00
·           Oferta z najniższą ceną: 130000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 130000,00
·           Waluta: PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
·           1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
·           2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki (podać uzasadnienie faktyczne i prawne): Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r (tekst jednolity Dz.U.Nr223,poz.1655 z 2007r z poz. zmianami, na podstawie art.5,ust.1a,pkt 3, w innych uzasadnionych przypadkach niż przesłanki wymienione w art.67, ust.1 ustawy Pzp. Usługa ochrony osób i mienia jest wymieniona w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.01.2010 r (Dz.U. nr 12. poz. 68) w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (pozycja 23 w załączniku nr 2 do Rozporządzenia). Okoliczność ta pozwala przeprowadzić postępowanie zgodnie z zasadą opisaną w art. 5 ust.1a ustawy Pzp, a więc z zastosowaniem trybu z wolnej ręki w innych uzasadnionych przypadkach niż przesłanki wymienione w art. 67 ust.1 ustawy Pzp. Muzeum Wsi Opolskiej usytuowane jest na powierzchni ok. 10 ha, na którym to terenie rozmieszczonych jest około 100 obiektów podlegających stałej ochronie, w tym znajdują się obiekty zabytkowe, budynki administracyjne, warsztatowe, magazyny oraz rekonstrukcje. Ze względu na zabudowę drewnianą oraz wartość historyczną posiadanych zbiorów priorytetową sprawą jest bezwzględne przestrzegane przepisów ppoż.: 1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 ze zmianami.). 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460 ze zmianami). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1993 roku w sprawie szczegółowych zasad zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe (Dz. U. Nr 8, poz. 42 ze zmianami). 4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10, poz. 46 ze zmianami), oraz przestrzeganie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z 2003 roku wraz ze zm.). W związku ze szczególną ochroną budownictwa drewnianego a także eksponatów muzealnych zgromadzonych w magazynach (porcelana, tkaniny, obrazy, meble i inne), w Muzeum zainstalowany został na przełomie lat 1999/2000 System Alarmu Pożaru, który bezpośrednio połączony jest z Komendą Miejską Straży Pożarnej w Opolu. System jest bardzo skomplikowany i wymaga dużego zaangażowania osób go obsługujących. Trudność w obsłudze systemu polega na szybkiej reakcji pracownika ochrony na sygnalizowany alarm przez centralę SAP, tzn. lokalizacja w terenie wskazanego przez centralkę obiektu, sprawdzenie obiektu i wyłączenie bądź potwierdzenie alarmu - wszystkie te czynności należy wykonać w ciągu 4 minut. Agencja Detektywistyczna Konwoju i Ochrony AGAR, na podstawie umów podpisywanych po wygranych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (zawsze była to najniższa cena za oferowaną usługę), świadczy dla Muzeum usługi ochroniarskie nieprzerwanie od 2002 roku. Podstawowe obowiązki związane z ochroną osób i mienia realizowane są bez zastrzeżeń, w sposób sprawny i profesjonalny. Pracownicy firmy perfekcyjnie opanowali strukturę Muzeum oraz warunki ochrony osób i mienia. Nabyte umiejętności (ochrona systemu SAP, antynapadowego, znajomość przepisów wewnętrznych ppoż. i bhp oraz znajomość terenu Muzeum i rozlokowanych na nim obiektów), są niezwykle przydatne, gdyż reakcja pracowników ochrony na zauważone nieprawidłowości jest natychmiastowa i prawidłowa. Prawidłowe i szybkie działania pracowników ochrony udaremniły dwukrotnie powstaniu groźnego pożaru, co w przypadku budownictwa drewnianego mogło skończyć się spaleniem całego Muzeum. Do obowiązków pracowników ochrony należy także obsługa systemu antynapadowego, oraz ochrona fizyczna osób i mienia przez 24 godziny. Pracownicy ochrony także kierują interesantów do poszczególnych działów, łączą rozmowy telefoniczne oraz załatwiają wiele innych spraw zleconych przez dyrektora Muzeum bądź kierownika administracyjnego. Należyte wykonanie zamówienia w tym przypadku, niewłaściwa ochrona zgromadzonych na obszarze 10 ha ok. 100 zabytkowych obiektów, oznacza możliwość pogorszenia oraz utraty zabytków, skutkujące niepowetowana stratą w mieniu Muzeum, a tym samym w mieniu publicznym. W przypadku wygrania przetargu przez inną firmę szkolenie nowych pracowników oraz wdrożenie ich do szybkiego reagowania na wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Muzeum może zająć około sześciu miesięcy (przy stałych pracownikach ochrony, co nie jest takie pewne), co może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo Muzeum. Celem statutowym Muzeum jest nie tylko gromadzenie eksponatów muzealnych ale także ich ochrona przed dewastacją, kradzieżą oraz zniszczeniem. Obowiązkiem Dyrektora Muzeum, a tym samym kierownika administracyjnego jest stworzenie takich warunków oraz procedur aby uchronić gromadzone zabytki od wszelkich zagrożeń. W związku z powyższym zastosowanie wyżej wymienionej procedury uważam za wskazane gdyż pozwoli Muzeum na uniknięcie zaangażowania firmy niedoświadczonej w zakresie ochrony naszego Muzeum. Źródło: Przetargi publiczne nr 11/2010, Zamówienia publiczne w pytaniach i odpowiedziach nr 48/2011
  

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2011-03-02