Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: remont dachu gontowego karczmy z Przewozu usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Opole: Remont dachu gontowego karczmy z Przewozu usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Numer ogłoszenia: 95929 - 2010; data zamieszczenia: 23.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu , ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, woj. opolskie, tel. 0-77 4572349, 4743021, faks 0-77 4572349, 4743021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu gontowego karczmy z Przewozu usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dachu polega na wymianie istniejącego pokrycia gontowego zgodnie ze sztuką dekarską. Obecnie w/w dach kryty jest gontem wykonanym ręcznie z drewna świerkowego - podwójnie. Nowe pokrycie należy wykonać zgodnie ze stanem istniejącym. Powierzchnia dachu o wymiarach: 24,0 m x 7,7 m x 2 + 2 kozubki = 375,0 m², rozstaw łat co 29,0 cm. Zamawiający jest w posiadaniu potrzebnej ilości gontów nieimpregnowanych na wykonanie nowego pokrycia, która zostanie przekazana Wykonawcy w celu zrealizowania zadania. Zakres remontu dachu obejmuje: 1. Demontaż istniejącej instalacji odgromowej, 2. Rozbiórkę pokrycia z papy na południowej stronie dachu (1 warstwa) - papa do odzysku dla Zamawiającego 3. Rozbiórkę pokrycia z gontów - krycie podwójne, 4. Impregnację nowych gontów preparatem grzybobójczym metodą kąpieli, 5. Pokrycie dachu gontem - krycie podwójnie, 6. Przemurowanie komina ponad dachem z cegły pełnej - 0,20 m³ wraz z wykonaniem nowej obróbki blacharskiej 7. Demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji odgromowej, 8. Badanie i pomiary instalacji piorunochronnej, 9. Wywóz gontów z demontażu, Przedmiot zamówienia określa się za pomocą poniższych kodów Wspólnego Słownika Zamówień: Główny przedmiot: CPV: 45000000-7 (roboty budowlane) Przedmioty dodatkowe: CPV: 45312310-3 (ochrona odgromowa).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 10-05-2010 roku do godz. 8.00 w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) 2. Wadium można wnieść w: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r nr 42, poz. 275) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Muzeum Wsi Opolskiej ul. Wrocławska 174 45-835 Opole Bank Millennium S.A. 87 1160 2202 0000 0000 7039 8443 Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy.

III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 zamówienie na podobne zadania odpowiadające swoim rodzajem, tj. polegających na wykonywaniu robót pokrywczych - krycie gontem, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł (brutto) Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca musi złożyć w ofercie wykaz zrealizowanych zamówień wg zał. nr 3 Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadanie zostało wykonane należycie (1 referencja) W przypadku składania ofert wspólnych, warunek musi spełnić jeden wykonawca.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Potencjał ekonomiczno - finansowy Aby spełnić warunek ekonomiczny udziału w postępowaniu , wykonawca (łącznie wykonawcy składający ofertę wspólną) musi znajdować się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca musi złożyć: - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, dokument składa ten lub ci z wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie postawionego minimum.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

· opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_mwsio&id_dzi=13&lad=a&id_men=50
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 45-835 Opole ul. Wrocławska 174.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.05.2010 godzina 08:00, miejsce: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 45-835 Opole ul. Wrocławska 174.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 23-04-2010