Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA STANOWISKO - DOKUMENTALISTA

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DOKUMENTALISTA

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dział Architektury Ludowej.

Godziny pracy: 7:00 – 15:00

Umowa o pracę na pełny etat od 01.12.2022 r.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie minimum średnie budowlane,
 2. umiejętność wykonywania rysunków technicznych (inwentaryzacje budowlano - konserwatorskie),
 3. umiejętność weryfikacji kosztorysów budowlanych,
 4. umiejętność pracy w środowisku Windows.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie pomiarów i opracowywanie dokumentacji pomiarowych budowlano-konserwatorskich na miejscu w Muzeum i w terenie,
 2. opracowywanie dokumentacji rysunkowych/graficznych dotyczących zagospodarowywania ekspozycji muzealnej,
 3. prowadzenie inwestycji budowlanych Działu Architektury Ludowej i związanej z tym dokumentacji,
 4. organizacja prac remontowo-budowlanych obiektów ekspozycyjnych,
 5. przygotowywanie i koordynowanie projektów finansowanych z funduszy pozabudżetowych,
 6. gospodarowanie zasobami archiwum naukowego i fotograficznego (w tym: wprowadzanie do inwentarzy i rejestrów),
 7. wykonywanie dokumentacji fotograficznej związanej z pracą działu.

Od kandydata oczekujemy:

 1. znajomości podstaw branży budowlanej,
 2. sumienności i dokładności,
 3. samodzielności i zaangażowania,
 4. chęci pracy w muzeum na wolnym powietrzu i dostosowania się do specyfiki instytucji (np. udział w pokazach, lekcjach muzealnych, przygotowywanie i wygłaszanie referatów, prezentacji, czasem oprowadzenie tematyczne – budowlane, itp.).

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na pełnym etacie na umowę o pracę,
 2. możliwość nabywania umiejętności związanych z pracą w muzeum etnograficznym, nie tylko budowlano-konstrukcyjnych, ale także w zakresie prowadzenia archiwum naukowego oraz wielu innych, nierzadko artystycznych,
 3. rozwój osobisty i zawodowy,
 4. stabilne warunki pracy i płacy,
 5. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 3930,00.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko dokumentalisty prowadzonej przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).”

 1. kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie;
 2. kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 3. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne),
 4. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie: do dnia 25 listopada 2022r.

pod adresem: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole,

lub na adres mailowy: 

 

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Dodatkowych informacji udziela pracownik sekretariatu: (77) 457 23 49, 474 30 21

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Kiesling, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu; 
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.