Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostawa wykrecaków z oczyszczonej słomy żytniej

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Zamawiający Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174

Regon: 000277180, NIP:754-11-10-175,

tel. 77 47 43 021, 77 457 23 49,

e-mail:

strona internetowa: www.muzuemwsiopolskiej.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Nazwa zamówienia dostawa wykrecaków z oczyszczonej słomy żytniej
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, dostawa wykrecaków z oczyszczonej słomy żytniej o długości minimalnej 140 cm w następującej ilości:

a) startowe brzegowe - jeżaki – 200 sztuk

b) głowacze do układania na gładko – 1350 sztuk

Razem 1550 sztuk wykręcaków.

Wykręcaki powinny być pakowane w wiązki - 5 sztuk w jednej wiązce.

Bezwzględnie wymagane warunki przyjęcia dostawy - parametry wykręcaków:

-materiał słoma żytnia, dokładnie wymłócona, sucha, wolna od ziaren, zabrudzeń i chwastów,

-minimalna długość słomy 140 cm,

-wykręcaki startowe, brzegowe – jeżaki, ciasno związane powrósłem w odległości 70 cm od równo przyciętej podstawy i obwodzie min. 55 cm mierzonym pod wiązaniem,

-wykręcaki – głowacze do układania na gładko ciasno związane powrósłem w odległości 20 cm od równo przyciętej podstawy i obwodzie min. 60 cm mierzonym pod wiązaniem.

 1. Termin realizacji zamówienia: do 15.10.2021r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu (np. posiadanie wiedzy i doświadczenia)                     
 3. Kryteria oceny ofert  cena 100%
 4. Warunki płatności 30 dni po dostawie potwierdzonej protokołem i poprawnie wystawionej fakturze
 5. Miejsce i termin złożenia oferty Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 26.09.2021r
 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie:
 1. pisemnej złożony osobiście lub przez operatora pocztowego lub kuriera w siedzibie Zamawiającego ul. Wrocławska 174 w sekretariacie,
 2. w postaci elektronicznej (skan podpisanej oferty), plik przesłany na adres mailowy:
  •                       
 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami Grzegorz Baucz, tel. 668481389
 2. Inne ustalenia:                                                                                                                     
 3. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.