Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2003-11-18.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-07-09.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Występują treści niedostępne cyfrowo – załączniki/skany zapisane w plikach pdf.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-05.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Beata Świątek, sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4743021 / 77 4572349.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

45-835 Opole, ul. Wrocławska 174
Tel.: +48774743021
Faks: +48774743021
E-mail:
Strona internetowa: www.muzeumwsiopolskiej.pl

Dostępność architektoniczna

Obiekt Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, to teren na którym zlokalizowane są obiekty budowlane administracyjne, techniczne oraz zabytkowe (służące do celów edukacyjnych — zwiedzania).

Budynki architektury drewnianej Muzeum usytuowane są na wolnym powietrzu i stanowią reprezentatywną ilustrację warunków bytu ludności wiejskiej, zamieszkałej w okresie od XVIII do pocz. XX wieku na terenach nad Odrą. Zasadniczą część kolekcji muzealnej stanowią obiekty architektury wiejskiej, przeniesione do muzeum i odbudowane.

Najliczniej reprezentowane są budynki mieszkalne i gospodarskie, stodoły, spichlerze.

Zabytkowe obiekty nieruchome są uzupełnione kolekcją przedmiotów i urządzeń, charakterystycznych dla gospodarki rolniczej, hodowlanej, rzemiosła i życia codziennego mieszkańców wsi opolskiej. Zabytki te stanowią wyposażenie udostępnionych do zwiedzania dawnych wnętrz mieszkalnych, gospodarczych i usługowych.

Przestrzeń parkowa oraz obiekty posiadają bariery architektoniczne. Dla osób samodzielnie poruszających się na wózkach oraz ze względu na dużą liczbę trudnych do wykrycia za pomocą laski miejsc, czy też wysokich progów trudnych do pokonania dla osób z dysfunkcją ruchową, rekomendujemy zwiedzanie z osobą towarzyszącą lub z przewodnikiem.

 

Udogodnieniem są tekstowe opisy audiodeskryptywne oraz tyflografiki wybranych obiektów ekspozycji muzealnej:

wiatraki z regionu opolskiego: wiatrak z Grotowic, wiatrak z Dobrzenia Wielkiego;

gospodarstwo gburskie z regionu opolskiego: młyn wodny z Siołkowic Starych, stodoła

z Dąbrówki Dolnej, chałupa z Antoniowa, spichlerz z Ligoty Górnej oraz szopa z Bogacicy Nowej;

kościół z Gręboszowa – region namysłowski;

gospodarstwo wiejskie z regionu oleskiego – chałupa z Radłowa;

kuźnia z Ziemiełowic – region namysłowski;

chałupa ze Sternalic z regionu oleskiego.

 

Przewodnicy (opiekunowie ekspozycji) znajdujący się w terenach ekspozycyjnych muzeum udzielają informacji na temat zbiorów, materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu. Osoby te zostały przeszkolone w zakresie obsługi turysty niepełnosprawnego.

 

Osoby z dysfunkcjami wzroku mają możliwość zapoznania się z tyflografikami przedstawiającymi niektóre obiekty wchodzące w skład ekspozycji stałej. Tyflografiki i ich opisy dostępne są u przewodników (opiekunów ekspozycji).

 

Budynek Administracyjny

wejścia do budynku – od strony ulicy Wrocławskiej przez automatycznie otwierane, szklane drzwi, bez schodów. W hallu budynku rozmieszczone są poziome oznakowania dla osób niepełnosprawnych prowadzące do kasy, toalet, sali audiowizualnej oraz w kierunku zwiedzania.

wnętrze – dwa poziomy, brak windy.

dostosowania – możliwość skorzystania ze schodołaza w celu wejścia na piętro budynku, zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym, w hallu budynku znajduje się interaktywna tablica z planem terenu zwiedzania przystosowana dla osób słabowidzących i niewidomych. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak dostępności tłumacza języka migowego.