Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Samodzielne stanowisko ds. organizacji wydarzeń muzealnych i promocji

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174

Stanowisko: specjalista

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Termin zatrudnienia: od lipca 2021

Godz. pracy: 7-15.

Podległość: dyrektorowi MWO/z-cy dyrektora MWO

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Organizacja wydarzeń muzealnych w zakresie logistycznym (imprezy plenerowe, wystawy, konkursy, pokazy, wydawnictwa itp.)
 2. Budowanie i utrwalanie marki Muzeum
 3. Promocja działalności Muzeum
 4. Pozyskiwanie środków finansowych zewnętrznych (sponsorzy, dotacje z programów itp.) na realizację wydarzeń – zgodnie z przyjętym planem pracy
 5. Inne działania wg. bieżących potrzeb w zakresie realizacji oferty muzealnej.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe w zakresie zbieżnym z merytoryczną działalnością Muzeum
 2. Minimum 3 letni udokumentowany okres pracy w instytucji kultury
 3. Zorganizowanie minimum 3 wydarzeń kulturalnych z czego minimum jedno o zasięgu co najmniej wojewódzkim (udokumentowane).
 4. Co najmniej rok doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku pracy.
 5. Wysoki poziom komunikatywności oraz łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów.
 6. Umiejętność pracy w zespole.
 7. Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 8. Wysoka kultura osobista.
 9. Korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. CV
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie o niekaralności.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 30.06.2021 r. do. godz. 1500 

elektronicznie:  lub pod adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole.

Dokumenty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

Liczy się data wpływu dokumentów do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Część informacyjna

 1. Informujemy, że wraz z postanowieniami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1 października 2017 r. uruchomiono rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym i zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W związku z tym, kandydat zakwalifikowany do pracy, będzie sprawdzony w ww. rejestrze.
 2. Metodą i techniką naboru będzie analiza dokumentacji pod kątem spełniania wymogów zawartych w ogłoszeniu oraz rozmowa kwalifikacyjna. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych  kandydatek/kandydatów.
 1. Nabór na stanowisko może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.
 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informacja

DOCXINFORMACJA.docx (11,59KB)