Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UNIEWAŻNIENIE

Unieważnienie cz. nr 1 i nr 2

(na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp)

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odtworzenie zagrody rybackiej oraz przystosowanie jej do pełnienia funkcji edukacyjno-wystawienniczych (zadanie nr 2 wniosku) oraz remont i rozbudowa systemu wodnego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (zadanie nr 3 wniosku) w systemie zaprojektuj
i wybuduj realizowane
w ramach projektu pn.: „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, 1.3 OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020 05 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 1.4 DZIAŁANIE RPO WO 2014-2020 - 05.01 - Ochrona różnorodności biologicznej, 1.6 CEL TEMATYCZNY - 06 Zachowanie i ochrona środowiska, naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, 1.7 PRIORYTET INWESTYCYJNY - 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę.

DOCXUnieważnienie.docx (66,27KB)