Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Remont dachu gontowego karczmy z Przewozu usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

nowa podstrona, dodana 2009-08-21
 

 

 

Opole: Remont dachu gontowego karczmy z Przewozu usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Numer ogłoszenia: 288362 - 2009; data zamieszczenia: 21.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu , ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, woj. opolskie, tel. 0-77 4572349, 4743021, faks 0-77 4572349, 4743021.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_mwsio&id_dzi=13&lad=a&id_men=50
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu gontowego karczmy z Przewozu usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu gontowego karczmy z Przewozu usytuowanej na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Remont dachu polega na wymianie istniejącego pokrycia gontowego zgodnie ze sztuką dekarską. Obecnie w/w dach kryty jest gontem wykonanym ręcznie z drewna świerkowego - podwójnie. Nowe pokrycie należy wykonać zgodnie ze stanem istniejącym. Powierzchnia dachu o wymiarach: 24,0 m x 7,7 m x 2 + 2 kozubki = 375,0 m², rozstaw łat co 29,0 cm. Zamawiający jest w posiadaniu potrzebnej ilości gontów nieimpregnowanych na wykonanie nowego pokrycia, która zostanie przekazana Wykonawcy w celu zrealizowania zadania. Zakres remontu dachu obejmuje: 1. Demontaż istniejącej instalacji odgromowej, 2. Rozbiórkę pokrycia z papy na południowej stronie dachu (1 warstwa) - papa do odzysku dla Zamawiającego 3. Rozbiórkę pokrycia z gontów - krycie podwójne, 4. Impregnację nowych gontów preparatem grzybobójczym metodą kąpieli, 5. Pokrycie dachu gontem - krycie podwójnie 6. Montaż nowej instalacji odgromowej, 7. Badanie i pomiary instalacji piorunochronnej, 8. Wywóz gontów z demontażu,.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.23.10-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 1.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 10-09-2009 roku do godz. 8.00 w wysokości 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Pzp 1. Warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp: 1.1. Potencjał ekonomiczno - finansowy Aby spełnić warunek ekonomiczny udziału w postępowaniu , wykonawca (łącznie wykonawcy składający ofertę wspólną) musi znajdować się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca musi złożyć: - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, dokument składa ten lub ci z wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie postawionego minimum. 1.2. Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 zamówienia na podobne zadania odpowiadające swoim rodzajem, tj. polegających na wykonywaniu robót pokrywczych - krycie gontem, o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł (brutto) Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca musi złożyć w ofercie wykaz zrealizowanych zamówień wg zał. nr 3 Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie (minimum 2 referencje) W przypadku składania ofert wspólnych, warunek musi spełnić jeden wykonawca. 2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1)-9) ustawy Pzp, wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią formularza - zał. nr 2 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert wspólnych , w/w dokumenty powinny być złożone przez każdego wykonawcę 3. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja ) - art.23 ustawy Pzp 3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku tych wykonawców, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 Pzp musi spełnić każdy z wykonawców, natomiast warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 2-3 Pzp wykonawcy muszą spełniać łącznie, 3.2. Wykonawcy, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia - konsorcjum, winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.3. Konsorcjum powinno być powołane co najmniej na okres realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy z zamawiającym, do ostatecznego rozliczenia umowy na roboty budowlane. Umowa ta nie może być rozwiązana przed upływem terminu wynikającego z zapisu jak wyżej. 3.4. Płatności zamawiającego na rzecz konsorcjum będą dokonywane na konto bankowe, którego dysponentem, z upoważnienia uczestników, będzie pełnomocnik konsorcjum. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany pełnomocnika konsorcjum w okresie obowiązywania umowy, jak również wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z uczestników konsorcjum. W przypadku upadłości lub likwidacji osoby uczestnika konsorcjum jego zobowiązania przejmuje pełnomocnik. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie i niewykonanie umowy. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie art.24 ustawy Pzp. oraz na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w Części IX pkt 2 siwz na zasadzie : spełnia - nie spełnia..
·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz oferty - zał. nr 1 b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przetargowym - zał. nr 2 c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). d) polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł (najpóźniej w dniu podpisania umowy) e) wykaz zrealizowanych zadań w ostatnich pięciu latach (Doświadczenie zawodowe) wg zał. nr 3, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie (referencje minimum 2) f) wykaz podwykonawców wg zał. nr 4 g) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) h) potwierdzenie wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_mwsio&id_dzi=13&lad=a&id_men=50.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Wsi Opolskiej ul. Wrocławska 174 45-835 Opole SEKRETARIAT.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2009 godzina 08:00, miejsce: Muzeum Wsi Opolskiej ul. Wrocławska 174 45-835 Opole SEKRETARIAT.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 

 
 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: 2009-08-21


DOCSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (184,00KB)

DOCdoświadczenie załącznik karczma.doc (32,00KB)

DOCOświadczenie wykonawcy karczma.doc (22,00KB)

DOCumowa karczma.doc (57,00KB)

DOCwykaz podwykonawców karczma.doc (28,00KB)

DOCwzór oferty karczma.doc (57,50KB)

DOCZałącznik nr 6 (24,50KB)