Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - OGRODNIK

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Godziny pracy: 7:00 – 15:00

Umowa o pracę na pełny etat od 15.02.2020 r.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie ogrodnicze lub rolnicze (w tym również kształtowanie terenów zieleni, architektury krajobrazu i podobne) na poziomie co najmniej szkoły zawodowej; 
 2. co najmniej 2 lata pracy w wymaganym zawodzie.

Wymagania dodatkowe:

atutem będzie doświadczenie w hodowli zwierząt gospodarskich.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. obsadzanie i pielęgnowanie ogródków kwiatowych i ziołowych oraz zagonów uprawnych wg wytycznych merytorycznych;
 2. pielęgnacja drzew i krzewów owocowych;
 3. prace pielęgnacyjne i porządkowe terenów zieleni na całym obszarze Muzeum Wsi Opolskiej;
 4. karmienie, doglądanie dzienne oraz zabiegi porządkowe przy zwierzętach gospodarskich, będących w hodowli Muzeum Wsi Opolskiej.

Od kandydata oczekujemy:

 1. znajomości podstaw ogrodnictwa,
 2. sumienności i dokładności,
 3. samodzielności,
 4. sympatii dla zwierząt.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na pełnym etacie na umowę o pracę,
 2. możliwość nabywania umiejętności praktycznych związanych z utrzymaniem terenów zieleni w muzeach na wolnym powietrzu (łącznie z zasadami prowadzenia hodowli pokazowej zwierząt gospodarskich);
 3. rozwój osobisty i zawodowy;
 4. wynagrodzenie 2650,00 brutto.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.);

 1. kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie;
 2. kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 3. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne),
 4. kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać w terminie: do dnia 10 lutego 2020 r.

pod adresem: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole,

lub na adres mailowy:

 

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Kośmicka:

(77) 45 72 349 wew. 122 i 123 lub (77) 47 43 021 wew. 122 i 123.

 

Informujemy, że wraz z postanowieniami ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1 października 2017 r. uruchomiono rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym i zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym. W związku z tym, kandydat zakwalifikowany do pracy, będzie sprawdzony w ww. rejestrze.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Część informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora.
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.