Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Budowa wiaty magazynowej dla zabytkowych eksponatów wielkogabarytowych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

W ogłoszonym przetargu j/n
na stronie interenetowej BIP w ogłoszeniu przetargu "Budowa wiaty magazynowej dla zabytkowych eksponatów wielkogabarytowych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu " w punkicie III.1) - termin składania ofert do dnia 01-09-2009
 
W dołączonym do ogłoszonego przetargu pliku SIWZ
- Częśc VII - WADIUM
   - Punkt 1 otzrymuje brzmienie :
      1. Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 01-09-2009 roku do godz. 8.00 w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
- Część IX
   - Punkt 1 litera h - otrzymuje brzmienie :

      h) oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy przedmiotu zamówienia  i adnotacji „nie otwierać przed dniem  01-09- 2009 r przed godz. 8.15”
 
 
 
Opole: Budowę wiaty magazynowej dla zabytkowych eksponatów wielkogabarytowych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu , ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, woj. opolskie, tel. 0-77 4572349, 4743021, faks 0-77 4572349, 4743021.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowę wiaty magazynowej dla zabytkowych eksponatów wielkogabarytowych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty magazynowej dla zabytkowych eksponatów wielkogabarytowych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.24.00-5, 45.26.23.00-4, 45.26.24.00-5, 54.26.12.10-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 28-08-2009 roku do godz. 8.00 w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Muzeum Wsi Opolskiej ul. Wrocławska 174 45-835 Opole Bank Millennium S.A. 87 1160 2202 0000 0000 7039 8443
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Pzp 1. Warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp: 1.1. Potencjał ekonomiczno - finansowy Aby spełnić warunek ekonomiczny udziału w postępowaniu , wykonawca (łącznie wykonawcy składający ofertę wspólną) musi znajdować się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca musi złożyć: - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, dokument składa ten lub ci z wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie postawionego minimum. 1.2. Potencjał kadrowy Wykonawca musi mieć do dyspozycji potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających uprawnienia i doświadczenie do kierowania robotami, w szczególności: Kierownika robót budowlanych - posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz będącym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca musi złożyć w ofercie: - Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności - zał. nr 3 Do Wykazu należy dołączyć kopie wymaganych uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa W przypadku składania ofert wspólnych, warunek musi spełnić jeden wykonawca. 1.3. Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 zamówienia na podobne zadania odpowiadające swoim rodzajem, tj. polegających na wznoszeniu prostych konstrukcji drewnianych oraz wykonywaniu różnych pokryć dachowych na wartość łączną nie mniejszą niż 60 000,00 zł (brutto) Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca musi złożyć w ofercie wykaz zrealizowanych zamówień wg zał. nr 4 Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie (minimum 2 referencje) W przypadku składania ofert wspólnych, warunek musi spełnić jeden wykonawca. 2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1)-9) ustawy Pzp, wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią formularza - zał. nr 2 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert wspólnych , ww dokumenty powinny być złożone przez każdego wykonawcę 3. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( spółki cywilne/konsorcja ) - art.23 ustawy Pzp 3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku tych wykonawców, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 Pzp musi spełnić każdy z wykonawców, natomiast warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 2-3 Pzp wykonawcy muszą spełniać łącznie, 3.2. Wykonawcy, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia - konsorcjum, winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.3. Konsorcjum powinno być powołane co najmniej na okres realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy z zamawiającym, do ostatecznego rozliczenia umowy na roboty budowlane. Umowa ta nie może być rozwiązana przed upływem terminu wynikającego z zapisu jak wyżej. 3.4. Płatności zamawiającego na rzecz konsorcjum będą dokonywane na konto bankowe, którego dysponentem, z upoważnienia uczestników, będzie pełnomocnik konsorcjum. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany pełnomocnika konsorcjum w okresie obowiązywania umowy, jak również wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z uczestników konsorcjum. W przypadku upadłości lub likwidacji osoby uczestnika konsorcjum jego zobowiązania przejmuje pełnomocnik. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie i niewykonanie umowy. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie art.24 ustawy Pzp. oraz na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w Części IX pkt 2 siwz na zasadzie : spełnia - nie spełnia. Część VI Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. Obowiązującą formą porozumiewania się jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu ( 077 4743021, 077 4572349, faks czynny od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku) oraz drogą elektroniczną sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl ) 2. Korespondencję przekazaną za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania. 3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zapytania należy kierować na adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174 4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz . W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której siwz została udostępniona. 5. Korespondencja przesłana za pomocą drogi elektronicznej po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia. 6. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelka korespondencja musi być sporządzona w języku polskim. 7. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej. 8. Do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach dotyczących siwz zamawiający upoważnia Halinę Szymczewską, tel.: 077 47 43 021, 0 668 48 13 89, w godzinach urzędowania Muzeum. 9. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 10. Zamawiający wezwie także wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu..
·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz oferty - zał. nr 1 b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przetargowym - zał. nr 2 c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). d) polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł (najpóźniej w dniu podpisania umowy) e) wykaz osób i podmiotów (Potencjał kadrowy) wg zał. nr 3 wraz z uprawnieniami i przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa f) wykaz zrealizowanych zadań w ostatnich pięciu latach (Doświadczenie zawodowe) wg zał. nr 4, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie (referencje minimum 2) g) wykaz podwykonawców wg zał. nr 6 h) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) i) kosztorys ofertowy wg przedmiaru j) potwierdzenie wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_mwsio.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Wsi Opolskiej ul. Wrocławska 174 45-835 Opole.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2009 godzina 08:00, miejsce: Muzeum Wsi Opolskiej ul. Wrocławska 174 45-835 Opole SEKRETARIAT.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
 
Załączniki do pobrania:
 
 1. PDFbioz.pdf (28,22KB)
 2. DOCdoświadczenie załącznik.doc (34,00KB)
 3. PDFfundamenty.pdf (156,35KB)
 4. PDFMETRYCZKA-specyf.pdf (69,32KB)
 5. PDFmetryka.pdf (53,84KB)
 6. PDFMETRYKA - BIOZ.pdf (58,89KB)
 7. PDFopis techniczny architektura.pdf (28,42KB)
 8. DOCOświadczenie wykonawcy.doc (22,00KB)
 9. DOCpotencjał kadrowy.doc (31,00KB)
 10. PDFPrzedmiar Wiata magazynowa - Skansen Bierkowice aktualizacja 1.pdf (54,90KB)
 11. PDFprzekrój poprzeczny.pdf (98,60KB)
 12. PDFroboty pokrywcze-wiata.pdf (38,10KB)
 13. PDFrysunki_wiata01.pdf (331,74KB)
 14. PDFrysunki_wiata02.pdf (742,04KB)
 15. PDFschemat konstrukcji.pdf (125,82KB)
 16. DOCsiwz wiata magazynowa.doc (195,50KB)
 17. PDFSkansen, wiata poprawka.pdf (29,93KB)
 18. PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE-ROBOTY BLACHARSKIE.pdf (38,94KB)
 19. PDFSpecyfikacJE- WYMAGANIA OGÓLNE-wiata.pdf (96,48KB)
 20. PDFstężenia.pdf (110,05KB)
 21. PDFSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNAroboty ziemne.pdf (44,36KB)
 22. DOCumowa wiata.doc (65,50KB)
 23. PDFWiata betonowanie.pdf (66,23KB)
 24. PDFWiata konstr.drewniana.pdf (44,57KB)
 25. DOCwszczęcie postępowania wiata.doc (53,00KB)
 26. PDFwykaz drewna.pdf (227,76KB)
 27. DOCwykaz podwykonawców załącznik.doc (28,00KB)
 28. DOCwzór oferty wiata.doc (58,00KB)
 29. PDFzagospodarowanie terenu.pdf (1,21MB) 

 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2009-08-10