Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Adaptacja zabytkowej chałupy z Wichrowa - zmiana sposobu użytkowania

Opole: Adaptację zabytkowej chałupy z Wichrowa - zmiana sposobu użytkowania
Numer ogłoszenia: 246344 - 2009; data zamieszczenia: 21.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu , ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, woj. opolskie, tel. 0-77 4572349, 4743021, faks 0-77 4572349, 4743021.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptację zabytkowej chałupy z Wichrowa - zmiana sposobu użytkowania.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa zabytkowej chałupy z Wichrowa w celu wykorzystania budynku do funkcji usługowej z pokojami gościnnymi. Zakres prac adaptacyjnych będzie polegał na dostosowaniu obiektu do wymagań obowiązujących przepisów p.poż., zgodnie z Postanowieniem Państwowego Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Opolu. Prace, które należy wykonać to: a) likwidacja części stropu nad stopniami, b) usunięcie dymotwórczych zabezpieczeń przejść instalacyjnych i wykonanie nowych, c) wyposażenie pomieszczeń w wentylacje grawitacyjną, d) zamontowanie drzwi do pomieszczenia sanitarnego o stopniu otwarcia 180º, e) zdemontowanie podłogi w magazynku p.poż. i wykonanie posadzki betonowej, f) impregnacja wszystkich drewnianych elementów budynku dla zachowania warunku nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) lakierem Uniepal-Drew oraz Fobosem M-4 stosownie do rodzaju elementu, g) wykonanie wentylacji przestrzennej podpodłogowej oraz wentylacji strychu nieużytkowego. Ponadto przebudową zostaje objęta instalacja elektryczna w zakresie oświetlenia obiektu, oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika głównego p.poż. oraz instalacji sygnalizacji pożaru o uzupełnienie dodatkowego przycisku ROP i sygnalizacji akustycznej. Roboty należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.24.10-3, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 11-08-2009 roku do godz. 8.00 w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Pzp 1. Warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp: 1.1. Potencjał ekonomiczno - finansowy Aby spełnić warunek ekonomiczny udziału w postępowaniu , wykonawca (łącznie wykonawcy składający ofertę wspólną) musi znajdować się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca musi złożyć: - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, dokument składa ten lub ci z wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie postawionego minimum. 1.2. Potencjał kadrowy Wykonawca musi mieć do dyspozycji potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających uprawnienia i doświadczenie do kierowania robotami, w szczególności: Kierownika robót budowlanych - posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz będącym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca musi złożyć w ofercie: - Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności - zał. nr 3 Do Wykazu należy dołączyć kopie wymaganych uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku składania ofert wspólnych, warunek musi spełnić jeden wykonawca. 1.3. Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 zamówienia na podobne zadania odpowiadające swoim rodzajem, tj. polegających na wykonywaniu robót budowlanych w zakresie remontowym i renowacyjnym oraz wykonywaniu instalacji elektrycznych o wartości łącznej minimum 80 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca musi złożyć w ofercie wykaz zrealizowanych zamówień wg zał. nr 4 Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie (minimum 2 referencje) W przypadku składania ofert wspólnych, warunek musi spełnić jeden wykonawca. 2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1)-9) ustawy Pzp, wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią formularza - zał. nr 2 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert wspólnych, w/w dokumenty powinny być złożone przez każdego wykonawcę 3. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( spółki cywilne-konsorcja ) - art.23 ustawy Pzp 3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku tych wykonawców, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 Pzp musi spełnić każdy z wykonawców, natomiast warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 2-3 Pzp wykonawcy muszą spełniać łącznie, 3.2. Wykonawcy, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia - konsorcjum, winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.3. Konsorcjum powinno być powołane co najmniej na okres realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy z zamawiającym, do ostatecznego rozliczenia umowy na roboty budowlane. Umowa ta nie może być rozwiązana przed upływem terminu wynikającego z zapisu jak wyżej. 3.4. Płatności zamawiającego na rzecz konsorcjum będą dokonywane na konto bankowe, którego dysponentem, z upoważnienia uczestników, będzie pełnomocnik konsorcjum. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany pełnomocnika konsorcjum w okresie obowiązywania umowy, jak również wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z uczestników konsorcjum. W przypadku upadłości lub likwidacji osoby uczestnika konsorcjum jego zobowiązania przejmuje pełnomocnik. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie i niewykonanie umowy. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie art.24 ustawy Pzp. oraz na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w Części IX pkt 2 siwz na zasadzie : spełnia - nie spełnia..
·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz oferty - zał. nr 1 b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przetargowym - zał. nr 2 c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). d) polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł (najpóźniej w dniu podpisania umowy) e) wykaz osób i podmiotów (Potencjał kadrowy) wg zał. nr 3 wraz z uprawnieniami i przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa f) wykaz zrealizowanych zadań w ostatnich pięciu latach (Doświadczenie zawodowe) wg zał. nr 4, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie (referencje minimum 2) g) wykaz podwykonawców wg zał. nr 6 h) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) i) kosztorys ofertowy wg przedmiaru j) potwierdzenie wniesienia wadium.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_mwsio.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174 45-835 Opole.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2009 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174 45-835 Opole.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Załączniki do pobrania:
 
 1. DOCwzór oferty wichrów.doc (57,00KB)
 2. DOCwykaz podwykonawców załącznik wichrów.doc (28,00KB)
 3. DOCumowa wichrów.doc (66,00KB)
 4. DOCsiwz wichrów.doc (195,00KB)
 5. DOCpotencjał kadrowy wichrów.doc (30,00KB)
 6. DOCOświadczenie wykonawcy wichrów.doc (22,00KB)
 7. DOCopis techniczy do projektu zmiany użytkowania chałupy z Wichrowa.doc (78,00KB)
 8. DOCdoświadczenie załącznik wichrów.doc (34,00KB)
 9. PDFschemat sygnalizacji pożaru.pdf (131,82KB)
 10. PDFschemat instalacji elektrycznych_E1.pdf (162,19KB)
 11. PDFPrzedmiar Wichrów Muzeum Wsi Opolskiej aktualizacja 1.pdf (81,39KB)
 12. PDFplan instalacji sygnalizacji pożaru_rzut parteru.pdf (203,33KB)
 13. PDFplan instalacji pożaru_rzut poddasza.pdf (125,04KB)
 14. PDFplan instalacji elektrycznych_rzut poddasza.pdf (174,77KB)
 15. PDFplan inst elektr_rzut parteru.pdf (238,95KB)
 16. PDFopis.pdf (59,72KB)
 17. PDFmetryka projekt bud_wyk.pdf (70,33KB)
 18. PDFfobos_m4_atest_higieniczny.pdf (659,55KB)
 19. PDFChłupa Wichrów PRZEDMIAR ROBÓT elektr.pdf (69,36KB)
 20. PDFwidok elewacji wschodniej i zachodniej.pdf (191,83KB) 
 21. PDFwidok elewacji północnej.pdf (168,32KB)
 22. PDFwidok elewacji południowej.pdf (169,07KB)
 23. PDFtynki i gładzie gipsowe.pdf (50,24KB)
 24. PDFSpecyfikacJE- WYMAGANIA OGÓLNE-CHAŁUPA.pdf (96,59KB)
 25. PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE- POSADZKI Z BETONU.pdf (32,28KB)
 26. PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA gonty.pdf (52,69KB)
 27. PDFSpecyfikacja robót robiórkowych i demontażowych-chałupa.pdf (31,31KB)
 28. PDFspecyfikacja- roboty elektryczne.pdf (65,98KB) 
 29. PDFSPECYF. TECHN -SPIRO-went.pdf (41,47KB) 
 30. PDFSPEC TECH uniepal drew fobos+SOUDAFOAM.pdf (64,82KB)
 31. PDFSPEC.P.POŻ.- plyty g-k + farmacell- wentylacja.pdf (49,91KB)
 32. PDFrzut poddasza- schemat zabezpieczenia ppoż.pdf (492,89KB)
 33. PDFrzut poddasza.pdf (255,26KB)
 34. PDFrzut parteru- schemat zabezpoeczeń ppoż.pdf (522,52KB)
 35. PDFrzut parteru.pdf (265,70KB)
 36. PDFprzekrój- schemat zabezpieczeń ppoż.pdf (194,53KB)
 37. PDFprzekrój A-A i szczegół przejścia kan went przez strop.pdf (229,13KB) 
 38. PDFplan sytuacyjny.pdf (1,49MB)
 39. PDFMETRYCZKA-specyf.pdf (69,85KB)
 
Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2009-07-21