Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze partnerów

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014—2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późniejszymi zmianami) podaje do wiadomości publicznej informacje o wynikach otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania, zarządzania i realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej w ramach RPO WO 2014 — 2020, konkurs nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/19, zadanie pn., „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”.

W odpowiedzi na ogłoszenie, oferty złożyły następujące podmioty:

 1. Rybacka Lokalna Grupa Działania „OPOLSZCZYZNA”

Biestrzynnik, ul. Poliwoda 18, 46-043 Ozimek

 1. STOWARZYSZENIE „EURO-COUNTRY”

ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew

Oferty spełniały wymagania formalne i merytoryczne zgodne z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

Decyzją Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu do wspólnej realizacji projektów wybrani zostali obaj Partnerzy.

Zakres zadań w ramach Partnerstwa:

 1. Rybacka Lokalna Grupa Działania „OPOLSZCZYZNA”:
 • promocja Projektu,
 • Opracowanie przewodnika o florze i faunie stawów na Opolszczyźnie,
 • Organizacja lekcji plenerowych/ zajęć edukacyjnych i warsztatów nad stawami.
 1. STOWARZYSZENIE „EURO-COUNTRY”:
 • Renaturalizacja otoczenia stawu w Dziergowicach,
 • Renaturalizacja otoczenia stawu w Grodzisku,
 • Renaturalizacja otoczenia stawu w Zakrzowie,
 • Budowa infrastruktury turystycznej w Cisku nad Odrą,
 • Budowa infrastruktury turystycznej wokół Akwenu Dębowa,
 • Realizacja zadań edukacyjnych - Organizacja warsztatów dot. Tradycji sieciarskich i wikliniarskich,
 • Realizacja zadań edukacyjnych - Organizacja warsztatów wędkarskich,
 • Organizacja konkursu dot. fauny i flory,
 • Publikacja - Kolorowanka fauna flora z terenu.

JPEGlogo 5.1.jpeg (20,67KB)