Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu: Remont budynku magazynowo-warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 573163-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 27718000000000, ul. ul. Wrocławska  174, 45-835  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4572349, 4743021, e-mail sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, faks 77 4572349, 4743021. 
Adres strony internetowej (url): http://muzeumwsiopolskiej.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Jednostka Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Remont budynku magazynowo-warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont budynku magazynowo-warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”. 2. Zakres przedmiotowy remontu obejmuje wykonanie: 1) prac rozbiórkowych, 2) ścianek działowych, 3) wymianę drzwi wewnętrznych, 4) prac malarskich wewnątrz pomieszczeń, 5) posadzek w magazynach, 6) nawierzchni z kostki kamiennej, 7) ogrodzenia terenu, 8) instalacji elektrycznej, 9) instalacji wodno-kanalizacyjnej z montażem armatury, 10) instalacji wentylacji mechanicznej i stanowi II etap prac związanych z prowadzoną termomodernizację w obiekcie. 3. Opis przedmiotu zamówienia na powyższe roboty budowlane stanowi Dokumentacja projektowa pn. „Termomodernizacja i zmiana źródła ciepła na OZE w budynku magazynowo-warsztatowym Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”, w skład której wchodzi: a) Projekt architektoniczno – konstrukcyjny – II etap, b) Projekt instalacji elektrycznej – II etap, c) Projekt instalacji sanitarnych – II etap, d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – II etap, e) przedmiar robót II etapu prac. Uwaga: Wyżej wymienione roboty będą prowadzone w trakcie wykonywania termomodernizacji obiektu przez wybranego wcześniej wykonawcę. Termin realizacji poszczególnych zadań remontowych musi być każdorazowo uzgadniany z wykonawcą termomodernizacji i nie może zakłócić technologii wykonania prac.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45421000-4, 45262520-2, 45410000-4, 45310000-3, 45330000-9, 34928200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 368000 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie


Nazwa wykonawcy: Trwały Dom Waldemar Roguski 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Konopnickiej 4 
Kod pocztowy: 48-304 
Miejscowość: Nysa 
Kraj/woj.: opolskie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 452640 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 452640 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 453000 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.