Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGĘ POD NAZWĄ OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

X             Zamieszczanie obowiązkowe

        Zamieszczanie nieobowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego     X                                   Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów  

Zawarcia umowy ramowej                                     

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych?

   tak                 Numer ogłoszenia w BZP: ______________________________                     nie X 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak                 nie X 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I.1) Nazwa i adres

Nazwa: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

 

Adres pocztowy:

Miejscowość: Opole

 

Kod pocztowy:

45-835

Województwo:

opolskie

Tel.: 077/4743021, 077/4572349

 

Faks: 077/4743021, 077/4572349

 

 

I.2) Rodzaj zamawiającego

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna

   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego  

   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   Podmiot prawa publicznego                                                Inny : Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury           

   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Określenie przedmiotu zamówienia   

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

II.1.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                      Dostawy                             Usługi  X

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

 

Główny przedmiot

79.71.00.00 -4

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

79.71.10.00 -1

98.34.11.20 -2

 


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość   107 727,60                                                              Waluta - złoty      

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony       

Przetarg ograniczony          

Negocjacje z ogłoszeniem   

Dialog konkurencyjny       

 

Negocjacje bez ogłoszenia

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie o cenę

Licytacja elektroniczna

 

 

X

 

 

IV.2) Informacje administracyjne

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

    tak     wskazać projekt/program:                                     nie X

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):     Nazwa (jeżeli dotyczy):  _nie  dotyczy__________________________________________

V.1) Data udzielenia zamówienia:     01/03/2009 (dd/mm/rrrr)

V.2) Liczba otrzymanych ofert: 3

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia

Nazwa:

Agencja Detektywistyczna , Konwoju i Ochrony „AGAR”

Adres pocztowy: Ozimska 40

 

Miejscowość:Opole

 

Kod pocztowy: 45-058

Kraj/województwo:Polska/Opolskie

V.4) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIEPODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ 
(bez VAT)

Cena wybranej oferty­­­­­­­­­­­­­­  107.727,07

Oferta z najniższą ceną 107.727,07  / Oferta z najwyższą ceną 114.448,20

Waluta:pln

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------