Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont budynku magazynowo - warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”

 

 

na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018, poz. 1986), Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 2608/19 złożona przez firmę „Trwały Dom” Waldemar Roguski, ul. Konopnickiej 4, 48-304 Nysa.

 

Cena oferty najkorzystniejszej : 452.640,00 zł brutto

Uzasadnienie

Oferta wyżej wymienionego Wykonawcy uzyskała największą możliwą liczbę punktów w niniejszym postępowaniu: 100 pkt. tj.: 

- kryterium cena: 60 pkt, 

- kryterium okres gwarancji: 40 pkt,

zgodnie z opisem kryteriów i sposobem dokonywania oceny oferty zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ust. XIII, pkt. 1

 

 

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko  oraz adres wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Liczba punktów przyznana
w kryterium 

Cena 

(60%)

Liczba punktów

przyznana

w kryterium 

Okres gwarancji (40%)

 Łącznie liczba punktów

2608/19

„Trwały Dom” Waldemar Roguski

ul. Konopnickiej 4, 48-304 Nysa

60

40

100

2613/19

Budownictwo Nowoczesne i Innowacyjne Andrzej Witoń, Wronów 7, 49-345 Skorogoszcz

59,95

40

99,95

 

 

W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert, ani nie wykluczono żadnego z wykonawców.