Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wykonanie SWI, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz świadczenie usług doradztwa technicznego i finansowego w trakcie realizacji projektu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz świadczenie usług doradztwa technicznego i finansowego w trakcie realizacji projektu

w związku z ubieganiem się o  dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020,
Działanie 5.1 „Ochrona różnorodności biologicznej”,

konkurs nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/19

 

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (zwany dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działanie 5.1 „Ochrona różnorodności biologicznej”  RPO WO 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

45-835 Opole, ul. Wrocławska 174

e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

http://muzeumwsiopolskiej.pl/

tel./fax 77 474 30 21, 77 457 23 49

 

 1. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 1. Oferty należy dostarczyć osobiście w formie papierowej lub przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego.

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz załącznik nr 3 stanowiący Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wersji elektronicznej.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
 3. W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
 4. Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert.
 5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania.
 6. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
 7. Oferty należy składać w terminie do dnia 13 sierpnia 2019 roku do godziny 7:15 na adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

45-835 Opole

ul. Wrocławska 174

3.OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00 Pani Beata Świątek

 

Nr telefonu oraz adres mail do osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

e-mail: tel./fax 77 474 30 21, 77 457 23 49.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz świadczenie usług doradztwa technicznego i finansowego w trakcie realizacji projektu: związanego z realizacją projektu „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego.”; usługi doradztwa będą obejmować:

 1. Wykonanie Studium Wykonalności Inwestycji na etapie procesu aplikowania
  o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs https://rpo.opolskie.pl/?p=35271 oraz przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.
 2. W przypadku pozytywnej oceny wniosku oraz przyznania dofinansowania - świadczenie usług doradztwa technicznego i finansowego w trakcie realizacji projektu, polegających na:
 1. Monitorowaniu założeń finansowych projektu, zgodność z harmonogramem płatności
  i przepływów finansowych z okresem realizacji projektu,
 2. Monitorowanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia finansowego projektu, rozliczania, gromadzenia i opisywania dokumentów finansowych w ramach realizacji projektu,
 3. Konsultacji w zakresie procedur obowiązujących wnioskodawcę związanych
  z obsługą projektu,
 4. Organizacji współpracy i doradztwa w sprawach urzędowych w celu uzyskania niezbędnych opinii, oceny prawidłowości wykonanych działań,
 5. Przygotowanie zmian do projektu zgodnie z aktualnym postępem prac i ewentualnymi zaleceniami instytucji rozliczającej projekt,
 6. Raportowanie i sprawozdawczość wymagane przez IZ w okresie realizacji projektu,
 7. Monitoring kwalifikowalności ponoszonych wydatków projektu.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Wyżej wskazane usługi będą realizowane w terminie:
 1. usługa wykonania SWI wraz z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej:  od 13.08.2019 do 23.08.2019. Usługa zostanie rozliczona jednorazowo, na podstawie faktury, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 2. usługi doradztwa technicznego i finansowego – po przyznaniu dofinansowania. Usługa rozliczana będzie w miesięcznych cyklach, na koniec każdego miesiąca.

 

 1. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ KODY CPV PRZEDMIOTU ZAPYTANIA:

72.22.00.00 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

66.17.10.00 - (3) Doradztwo finansowe

79.11.10.00 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

6.MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia realizowane będzie w siedzibie Wykonawcy.

 

 

 1. KRYTERIUM DOSTĘPU/ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca składający ofertę winien wykazać się posiadaniem prawa do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do zapytania. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.

 

 1. Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej 1 usługę doradczą, potwierdzoną stosownymi dowodami, dla projektu współfinansowanego z EFRR, o wartości projektu minimum 3 000 000 zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 oraz dowodów czy została wykonana lub jest wykonywana należycie, według formuły spełnia/nie spełnia.

Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,
iż ww. warunek Wykonawca spełnił.

 

 1. Potencjał do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował Zespołem specjalistów składającym się, z co najmniej 3 osób:

 -specjalista ds. ekonomiczno-finansowych. Osoba wchodząca w skład zespołu i posiadająca wykształcenie wyższe ekonomiczne, musi posiadać doświadczenie polegające na przygotowaniu studium wykonalności, analiz ekonomiczno-finansowych (w zakresie analizy wykonalności i rozwiązań alternatywnych, analizy finansowej wraz z zestawieniem przepływów pieniężnych, analizy ekonomicznej, analizy wrażliwości oraz analizy ryzyk), dla co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, EFRR

w perspektywie 2014-2020, na usługę dotyczących wdrażania projektu o wartości co najmniej 3 000 000 zł.

-specjalista ds. zapytań i zamówień. Osoba wchodząca w skład zespołu i posiadająca wykształcenie wyższe, musi posiadać doświadczenie określone poniżej, polegające na: -przygotowaniu dokumentacji postępowań, w tym, co najmniej: -warunków udziału
w postępowaniu, -projektu umowy, -kryteriów oceny wykonawcy, oraz udziale w ww. postępowaniach, jako doradca na rzecz zamawiającego, na wybór wykonawcy, dla co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, EFRR
w perspektywie 2014-2020, na usługę dotyczących wdrażania projektu o wartości co najmniej 3 000 000 zł.  

-specjalista ds. rozliczeń. Osoba posiadająca wiedzę i co najmniej 2-letnie doświadczenie
w rozliczaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, EFRR w Perspektywie 2014-2020, w tym co najmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego 2014-2020, na usługę dotyczącą rozliczania projektu o wartości co najmniej 3 000 000 zł. Wszystkie osoby wymienione w ofercie muszą brać udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku na podstawie treści złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 i Wykazu osób według formuły spełnia nie spełnia.

Z treści załączonych dokumentów lub oświadczeń musi wynikać jednoznacznie,
iż ww. warunek Wykonawca spełnił.

 

8.WYMAGANIA, WIELKOŚĆ I CZĘSTOTLIWOŚĆ ŚWIADCZENIA USŁUG  (TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA):

Świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia będzie realizowane od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do dnia zakończenia projektu z zastrzeżeniem możliwości nie podjęcia współpracy w zakresie usługi doradztwa technicznego i finansowego wyłącznie w przypadku nie uzyskania dofinansowania.

 

 

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
 1. Zał. Nr 1 – formularz oferty
 2. Zał. Nr 2 – oświadczenie o braku powiązań.
 3. Zał. Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu z wykazem osób.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi według wagi punktowej:

 

a)  Cena brutto usługi w PLN - 70 pkt

b)  Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa poniżej zaangażowanych do realizacji zamówienia   - 20 pkt

  Punkty  w tym  kryterium  będą przyznawane  Wykonawcom  będącymi zakładami  pracy chronionej  lub Wykonawcom, których  działalność,  lub działalność  ich  wyodrębnionych organizacyjnie  jednostek,  które będą  realizowały  zamówienie,  obejmuje społeczną
i zawodową  integrację osób  będących  członkami grup  społecznie  marginalizowanych,
w szczególności którąś z wymienionych poniżej:    

a)  osób niepełnosprawnych w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 r. poz. 721, z późn. zm.); 

b)  bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);

c)  osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557,
z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;

d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546 i 960);

e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930);

f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783);

g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

h)  osób będących członkami  mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji,
w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r. poz 573 oraz z 2016 r. poz. 749)

 

c) Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę zaangażowanych do realizacji zamówienia – 10 pkt

 

 

Kryteria wyboru:  

 1. Cena brutto usługi w PLN - maksymalnie 70 pkt

Cena powinna zostać pokazana w rozbiciu na wykonanie SWI i usługi doradcze i łącznie. 
C= C swi + C doradztwo

Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru:

Cp= Cmin/ Ca x 70 pkt,          

gdzie:

Cp - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena brutto”

Cmin - najmniejsza cena brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,

Ca - cena brutto jednej godziny usługi z oferty „a”.

 

b) Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w pkt. 10 b)
– maksymalnie 20 pkt,

Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru:

Gp= G/ Gmax x 20 pkt,           

gdzie:

Gp - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt. 9 b)”,

Gmax - największy procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt. 9 b) ze wszystkich ofert zaproponowanych przez wszystkich oferentów,

Ga – procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt. 9 b) z oferty „a”.

 

c) Procentowy wskaźnik zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę zaangażowanych do realizacji zamówienia – maksymalnie 10 pkt,

 

Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru:

Gp= G/ Gmax x 10 pkt,           

gdzie:

Gp - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „procentowy wskaźnik zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę zaangażowanych do realizacji zamówienia”,

Gmax - największy procentowy wskaźnik zatrudnienia osób na podstawie umowy
o pracę zaangażowanych do realizacji zamówienia ze wszystkich ofert zaproponowanych przez wszystkich oferentów,

Ga – procentowy wskaźnik zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę zaangażowanych do realizacji zamówienia z oferty „a”.

 

Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (cena brutto usługi  + procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w pkt. 10 b)  + procentowy wskaźnik zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę zaangażowanych do realizacji zamówienia.

W ofercie (zał. Nr 1 – formularz oferty) należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru.

W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

 

 

 

UWAGA!!!

A. Cena oferty jest cenną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

B. Cena obejmować musi wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia tzn. podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,

C. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

 

11.OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIAN UMOWY Z WYKONAWCĄ ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
 2.  Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:

- zmiany istotnych regulacji prawnych;

- zmiany terminu realizacji projektu Zamawiającego

 1. Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 1. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Wykonawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
 4. W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę,  jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie  wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 6. Termin związania ofertą: min. 30 dni od terminu złożenia oferty.
 7. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
 9. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
 10. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn. zm.).
 11. Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
 12. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
 • jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 • jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
 • jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu z siedzibą w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 174, 45-835 Opole .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień wynikający z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:  ZAPYTANIE OFERTOWE, prowadzonym się zgodnie z zasadą konkurencyjności;
 • dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy)
 • przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy; 
 •  przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia;
 •  dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki:

DOCXZAł. 1 do ZAPYTANIA.docx (31,11KB)
DOCXZAŁ. 2 do zapytania.docx (26,99KB)
DOCXZAL.3 do zapytania.docx (25,39KB)