Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Wyposażenie budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej - dostawa i montaż mebli i wyposażenia

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 
ZAMAWIAJĄCY:
            Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
            ul. Wrocławska 174
            45-835 Opole
 
INWESTOR ZASTĘPCZY:
            Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ”INWESDIM” Sp. z o.o.
            ul. Kościuszki 31
            45-062 Opole
 
TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony
RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wyposażenie budynku administracyjno-recepcyjnego Muzeum Wsi Opolskiej – dostawa i montaż mebli i wyposażenia
Szczegóły dot. przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu jak i sposób dokonania oceny tych warunków został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIANIA DOSTĘPNA JEST:
- w siedzibie Inwestora Zastępczego: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ”INWESDIM”  Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole
- na stornie Inwestora Zastępczego: www.inwesdim.neostrada.pl
- na stronie Zamawiającego: www.muzeumwsiopolskiej.pl
 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTKTÓW:
            Przedstawiciel Zamawiającego: Grażyna Śliwak
     tel. 077/47 43 021, fax 077/45 72 349, e-mail:
            Przedstawiciele Inwestora Zastępczego: Jan Sadowski i Kamila Piróg,
            tel. 077/454 29 94, fax 077/454 67 57, e-mail: sekretariat@inwesdim.biz
 
INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:        od 02.04.2008r. do 31.05.2008r.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający: warunki ogólne tj. nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 164 , poz. 1163 ), warunki szczegółowe, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaniem co najmniej jednego zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zamówienia tj. polegających na dostawie i montażu mebli wraz z wyposażeniem o wartości min 400 000, 00 zł brutto.)
Nie spełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM:  Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000, 00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100)
KRYTERIUM OCENY OFERT:              cena 100%,
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:           Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, sekretariat
TERMIN SKŁADANIA OFERT:            12.11.2007r. do godz. 10 00
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:         30 dni od upływu terminu składania ofert
 
INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:           Zamawiający nie ustanawia zawarcia umowy ramowej
INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów
INFORMACJE O PRZEWIDYWANYMWYBORZE OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: Nie jest przewidziane zastosowanie aukcji elektronicznej.
 
Ogłoszenia o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 201702 w dniu 22.10.2007r.

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedzi na pytania: