Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Remont i konserwacja drewnianego spichlerza dworskiego ze Sławięcic MWO/B-15"

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nr sprawy: MWO-V-216/1/2018

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Remont i konserwacja drewnianego spichlerza dworskiego ze Sławięcic MWO/B-15 usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w formule zaprojektuj i wybuduj”.

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień „Zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1)      Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3”.

 

 Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający dnia 09.08.2018r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Remont i konserwacja drewnianego spichlerza dworskiego ze Sławięcic MWO/B-15 usytuowanego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w formule zaprojektuj i wybuduj”. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego  tj. 24.08.2018r do godz. 7:45 nie wpłynęła żadna oferta. W tym stanie należało orzec jak w sentencji.