Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-RECEPCYJNEGO

 

Urząd Zamówień Publicznych

Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa

Faks: (022) 45 87 700

Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

 

OGŁOSZENIE
            O ZAMÓWIENIU

 

Roboty budowlane x                                     publikacja obowiązkowa       x

Dostawy                                                 publikacja nieobowiązkowa

Usługi                                  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów

Nazwa:                                 Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

 

Adres pocztowy:  ul. Wrocławska 174

Miejscowość: Opole

 

Kod pocztowy:

45-835

 

Województwo:

Opolskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Grażyna Śliwak

Tel./fax

              077 47 43 021

E-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

 

Fax/tel   077 45 72 349

 

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy) sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Ogólny adres zamawiającego (URL):

Adres profilu nabywcy (URL):

Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe" INWESDIM" Sp z o.o. 45-062 Opole ul. Kościuszki 31

 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

  x   Inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe" INWESDIM" Sp z o.o. 45-062 Opole ul. Kościuszki 31

 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

x Inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres:

 

X jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów

 Inny: proszę wypełnić załącznik A.III

 

I.2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności

 Administracja rządowa centralna

 Administracja rządowa terenowa

 Administracja samorządowa

x Podmiot prawa publicznego

 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub      

      trybunał

 Państwowa szkoła wyższa

 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 Inny (proszę określić):      

 Ogólne usługi publiczne

 Obrona

 Porządek i bezpieczeństwo publiczne

 Środowisko

 Sprawy gospodarcze i finansowe

 Zdrowie

 Budownictwo i obiekty komunalne

 Ochrona socjalna

x Rekreacja, kultura i religia

 Edukacja

 Inne (proszę określić):                     

 

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających                tak    nie x    

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : " Budowa budynku administracyjno-recepcyjnego w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu"

                                                                                               

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi)

(a) Roboty budowlane                    

(b) Dostawy                                 

(c) Usługi                                     

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego

 

 

 

x

 

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Inne

Kategoria usług:                   nr 

 

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska  174

Główne miejsce realizacji dostawy

 

                              

Główne miejsce świadczenia usług

 

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego   x                   Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)  

Zawarcia umowy ramowej                                                                     


 

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami                            

Maksymalna liczba 
wykonawców planowanej umowy ramowej

Umowa ramowa z jednym wykonawcą                

Czas trwania umowy ramowej:  Okres w latach:   lub miesiącach: 

Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe):

Wartość bez VAT:                                         Waluta            

lub  zakres:   między                  a                            Waluta:      

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia):                     

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia przygotowanie terenu pod budowę - Etap I- wycinka drzew i krzewów ; wyburzenie basenu; wykonanie stanu surowego otwartego; wykonanie przyłącza wodociągowego; Etap II - roboty instalacyjne wewnątrz budynku: instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektryczna; roboty wykończeniowe, wykonanie przyłącza: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, gazu   ; zagospodarowanie terenu: nawierzchnie ,nasadzenia, mała architektura; wyposażenie budynku zgodnie z projektem                                                                       

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego : Nie podlegają  wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia  na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, spełniają warunki określone na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp oraz spełniają pozostałe wymogi zawarte w SIWZ.

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

II.1.7) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

45.21.23.00-9

-  -

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

...-

...-

...-

...-

-  -

-  -

-  -

-  -

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części)                                                        tak      nie x

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej     tak      nie x

 

 

 

II. 2) Wielkość lub zakres zamówienia

 

Całkowita wielkość lub zakres : Etap I- wycinka drzew i krzewów ; wyburzenie basenu; wykonanie stanu surowego otwartego; wykonanie przyłącza wodociągowego; Etap II - roboty instalacyjne wewnątrz budynku: instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazu,c.o., wentylacji i klimatyzacji, elektryczna; roboty wykończeniowe, wykonanie przyłącza: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, gazu   ; zagospodarowanie terenu: nawierzchnie ,nasadzenia, mała architektura; wyposażenie budynku zgodnie z projektem

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA

 

Pożądany         Wymagany   x

 

Okres w miesiącach: 36    lub    dniach:   

lub  data rozpoczęcia  // (dd/mm/rrrr) lub zakończenia  // (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy) : 50 000,00 zł słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych

III.2) Warunki Udziału

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne                                                                                                                                       

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

1.       posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalnośći lub czynności

2.       posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym i i osobami 

         zdolnymi do wykonywania  zamówienia , to jest:

3.       Wykonawca musi wykazać , że do realizacji zamówienia dysponuje odpowiednimi zasobami osobowymi w tym :

A)      kierownik budowy , który posiada uprawnienia budowlane do prowadzenia robót  budowlanych bez ograniczeń, przynale żnym do izby inżynierów budownictwa posiadają doświadczenie zawodowe za okres 5 lat w kierowaniu co najmniej trzema robotami  w zakresie przedmiotu zamówienia

4.        ZREALIZOWALI W OSTATNICH  5 LATACH CO NAJMNIEJ  2 ZAMÓWIENIA NA PODOBNE ZADANIE          ODPOWIADAJĄCE SWOIM RODZAJEM ORAZ WARTOŚCIĄ  NIE MNIEJSZĄ  NIŻ 3 MLN. ZŁ DLA KAŻDEGO ZAMÓWIENIA, Z ZAŁĄCZNIKIEM DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE ROBOTY ZOSTAŁY WYKONANE NALEŻYCIE

5.        ZNAJDUJĄ SIĘ W SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ ZAPEWNIAJĄCEJ WYKONANIE  ZAMÓWIENIA , TO JEST:

A)      POSIADAJĄ ŚRODKI FINANSOWE LUB ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ NA KWOTĘ NIE MNIEJSZĄ NIŻ 2 MLN ZŁ.

B)      B   POSIADA POLISĘ LUB INNY DOKUMENT UBEZPIECZENIA  POTWIERDZONY ,  ŻE WYKONAWCA  JEST      UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚĆI  CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁLNOŚCI          GOSPODARCZEJ NA KWOTĘ NIE MNIEJSZĄ NIŻ  2 MLN. ZŁ

C)   W PRZYPADKU UZYSKANIA ZAMÓWIENIA UBEZPIECZĄ KONTRAKT W WYSOKOŚĆI 50 % WARTOŚĆI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW  ZAMÓWIENIA

D)  WYKAŻĄ SPRZEDAŻ NA POZIOMIE NIE MNIEJSZYM NIŻ 3 MLN ZŁ NETTO W ROKU 2005.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana w oparciu o oświadczenia Wykonawcy i dokumenty wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady   Ministrów z dnia 19 maja  2006 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może  żądać zamawiający od wykonawcy oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane , potwierdzające icj spełnienie  wymienione w pkt 11 niniejszej SIWZ, na zasadzie /spełnia - nie spełnia/

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1.        wypełniony formularz ofertowy

2.    oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 24 i art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

3.       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy  wymagają  wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo składania ofert,

4.       wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich  pięciu lat przed dniem  wszczęcia postępowania o udzielenie  zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty miejsca wykonania oraz  załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty  te zostały wykonane należycie,

5.       wykaz osób i podmiotów , które będą wykonywać  zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a  także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

6.       dokumenty stwierdzające uprawnienia kierownika robót budowlanych oraz zaświadczenie  o jego przynależności do Izby Inżynierów  Budownictwa

7.       polisę , a w przypadku jej braku  inny dokument ubezpieczenia  potwierdzający , że Wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

                                                                    

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony     x

 

Przetarg ograniczony          

 

Negocjacje z ogłoszeniem    

 

Dialog konkurencyjny               

 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców  

lub  minimalna liczba  / maksymalna liczba 

IV. 2) Kryteria OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole  (pola))

Najniższa cena                                                 x

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

 

Kryteria

1.                               

2.                               

3.                               

4.                               

5.                               

Znaczenie

          

          

          

          

          

Kryteria

6.                                

7.                                

8.                                

9.                                

10.                              

Znaczenie

          

          

          

          

          

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                               tak     nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzona

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

 

IV.3) Informacje administracyjne


IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy): www.bip.muzeumwsiopolskiej.pl

Opłata (o ile dotyczy)      49,00         Waluta: PLN

Warunki i sposób płatności: jak w otrzymanej fakturze                                             


IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy):

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

 

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data:  25.08.2006r   (dd/mm/rrrr)                                                             Godzina: 1000     

 

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV   

                                                                        x                        

Inne:                                                                                       

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do : // (dd/mm/rrrr)

lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data:     25/08/2006 (dd/mm/rrrr)                                                         Godzina: 1015     

Miejsce: Muzeum, Wsi Opolskiej w Opolu ; 45-835Opole ;ul. Wrocławska 174 - sekretariat                                                            

 

 

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków uNII eUROPEJSKIEJ

          tak     nie x

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

                                                                                          

                                                                                

VI.2) Termin płatności  faktur do 30 dni . Karencja  płatności dokonywanych przez Zamawiającego do 30 dni bez prawa naliczania odsetek.

                                                                                          

VI.3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:   14/07/2006r (dd/mm/rrrr)


ZAŁĄCZNIK A

I) Adresy i osoby upoważnione do kontaktów, u których można uzyskać  dalsze informacje

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INWESDIM" Sp z o.o.

Adres pocztowy:

ul. Kościuszki 31

Miejscowość:

Opole

Kod pocztowy:

45-062 Opole

Województwo:

Opolskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Jan Sadowski

Tel.:      

 

                   077 454 57 53

E-mail:      

inwesdim@neostrada.pl

Fax:      

                   077  454 29 94

Adres internetowy (URL):

 

 

 

II) Adresy i osoby upoważnione do kontaktów, od których można uzyskać specyfikację ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INWESDIM" Sp z o.o.

Adres pocztowy:

ul. Kościuszki 31

Miejscowość:

Opole

Kod pocztowy:                 

            45-062

Województwo:

                 Opolskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

 

 Kamila Piróg

Tel.:      

 

             077 454 57 53

E-mail:      

inwesdim@neostrada.pl

Fax:

              077 45 42 994

Adres internetowy (URL):

 

 

 

III) Adresy i osoby upoważnione do kontaktów, do których należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu /oferty

Nazwa:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Adres pocztowy:

Ul. Wrocławska 174

Miejscowość:

                           Opole

Kod pocztowy:                         

        45-835      

Województwo:

                              Opole

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Grażyna Śliwak

 

Tel/fax:      

          077 474 30 21

 

E-mail:      

Sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Fax/fax:  077 457 23 49     

Adres internetowy (URL):

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK B

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

 

Część nr                  Nazwa                                                                   

1) Krótki opis

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

 

Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot

...-

-  -

 

 

 

 

Dodatkowe przedmioty

 

...-

...-

...-

...-

-  -

-  -

-  -

-  -

3) Wielkość lub zakres

                                                                                               

                                                                                               

4) Czas trwania lub termin wykonania

Pożądany         Wymagany  

Okres w miesiącach:    lub  dniach:    (od udzielenia zamówienia) 

lub  Rozpoczęcie //     (dd/mm/rrrr)

       Zakończenie //     (dd/mm/rrrr)

 


 

5) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole  (pola))

Najniższa cena                                                  

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie   

 

Kryteria

1.                          

2.                         

3.                         

4.                         

5.                          

Znaczenie

          

          

          

          

          

Kryteria

6.                                

7.                                

8.                                

9.                                

10.                              

Znaczenie

          

          

          

          

          

6) Informacje dodatkowe

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               

------------------------------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-----------

 

 




informację wytworzył(a): Grażyna Śliwak
za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
data wytworzenia: 2006-07-26