Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie wymiany istniejących urządzeń TELSAP 2100 we wszystkich budynkach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 547776-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 500004384-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

tak

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 27718000000, ul. ul. Wrocławska  174, 45835   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4572349, 4743021, e-mail sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, faks 77 4572349, 4743021. 
Adres strony internetowej (url): www.muzeumwsiopolskiej.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Jednostka Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie wymiany istniejących urządzeń TELSAP 2100 we wszystkich budynkach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie wymiany istniejących urządzeń TELSAP 2100 we wszystkich budynkach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”, obejmujące: Demontaż istniejących urządzeń systemu sygnalizacji pożarowej Montaż systemu sygnalizacji pożarowej: umieszczenie centrali systemu sygnalizacji pożaru w budynku administracyjno-recepcyjnym, montaż nowych urządzeń na istniejącym okablowaniu, instalowanie przycisków ROP w miejscach po demontażu istniejących przycisków, wymiana przewodów zasilających centralę, wymiana przewodów urządzeń sterujących. Utylizacja zdemontowanych czujek przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia. Przeprowadzenie testów i prób funkcjonalnych zamontowanego systemu. Założenie książki konserwacji i napraw systemu. Szkolenie użytkowników systemu sygnalizacji pożarowej. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45312100-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/08/2017 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 158068.39 
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2 
 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa wykonawcy: Biuro Usług Specjalistycznych ATOMSERVICE Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: atomservice@interia.pl 
Adres pocztowy: ul. Józefowska 6 
Kod pocztowy: 40-144 
Miejscowość: Katowice 
Kraj/woj.: śląskie 
 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 158068,39 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 158068,39 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 160447,90 
Waluta: pln