Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zadania publiczne

Celem Muzeum jest działalność określona w art. 1 ust. 1 ustawy o muzeach.

Muzeum realizuje cele określone w/w artykule przez:

1) tworzenie, utrzymanie i udostępnianie ekspozycji na wolnym powietrzu składającej się
z zabytków budownictwa ludowego, reprezentatywnego dla Śląska Opolskiego, skomponowanych w ich otoczeniu przyrodniczym,

2) gromadzenie, dokumentowanie, konserwację i eksponowanie ruchomych dóbr kultury
w zakresie ludowej kultury materialnej i folkloru,

3) popularyzację wartości kultury ludowej Śląska Opolskiego oraz wiedzy na jej temat.

Do zadań Muzeum należy w szczególności:

1) doknywanie translokacji zabytków budownictwa ludowego na terenie Muzeum
oraz odbudowa i utrzymanie zabytków budownictwa pozostawionych w miejscu dotychczasowej lokalizacji,

2) zagospodarowanie przestrzenne terenu Muzeum oraz otoczenia obiektów pozostawionych
"in situ"

3) gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentacyjnych,

4) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych muzealiów
i materiałów dokumentacyjnych,

5) przechowywanie zgromadzonych muzealiów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i pełne bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,

6) zabezpieczenie i konserwowanie muzealiów,

7) organizowanie i prowadzenie badań naukowych,

8) prowadzenie ekspozycji muzealiów w obiektach na wolnym powietrzu, utrzymywanie terenów zielonych oraz organizowanie wystaw stałych i czasowych,

9) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania Muzeum,

10) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalo-oświatowej
i popularyzatorskiej,

11) udostępnianie zbiorów do celów naukowych i oświatowych,

12) publikowanie katalogów, przewodników, wyników badań oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu swojej działalności,

13) współpracowanie z osobami fizycznymi, z organizacjami i stwowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi oraz instytucjami kultury i instytucjami oświatowo-edukacyjnymi w zakresie objętym swoją działalnością.


 

informację wytworzył: Grażyna Śliwak
za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
data wytworzenia: 2003-10-21