Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - dotyczy wykonaia systemu sygnalcji pożarowej w zakresie wymiany istniejących urządzeń TELSAP 2100 we wszystkich budynkach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 547776-N-2017 
Data: 10/07/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 27718000000, ul. ul. Wrocławska  174, 45835   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4572349, 4743021, e-mail sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, faks 77 4572349, 4743021. 
Adres strony internetowej (url): bip.muzeumwsiopolskiej.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.3 
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia o podobnym charakterze, w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub usytuowanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków, na wartość 150 000,00 zł brutto każda. Jedno zamówienie musi być zrealizowane w obiektach drewnianych. 
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia o podobnym charakterze, w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub usytuowanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków, na wartość 150 000,00 zł brutto każda. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2 
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-25, godzina: 07:45 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-31, godzina: 07:45