Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytania do przetargu na WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W ZAKRESIE WYMIANY ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ TELSAP 2100 WE WSZYSTKICH BUDYNKACH MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU (nr 2)

Pytanie:

W związku z ogłoszonym postępowania o zamówienie publiczne "Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w zakresie wymiany istniejących urządzeń TELSAP 2100 we wszystkich budynkach Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu" (nr. Sprawy:MWO-V-216/3/2017 informujemy o naruszeniu zapisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2016r poz.1020).

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdz. V pkt.2.1 Zamawiający zapisał "...Jedno zamówienia musi być zrealizowane w obiektach drewnianych". W art.7 ust.1 ustawy PZP zapisano "Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości" Jak wiadomo obiekty zabytkowe są zbudowane z różnych materiałów budowlanych i w proporcjach trudnych do określenia. Przy wymogu "Obiekt drewniany" narzuca się pytanie ile % drewna w obiekcie spełnia Państwa wymagania. Wymagania w zakresie sposobu realizacji robót w tych obiektach określa ustawa „Prawo Budowlane”, ustawa o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”, a w szczególności Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r (Dz.U. 2015 r poz.1780). Osoby kierujące robotami budowlanymi posiadają uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych dla projektowania i wykonywania robót budowlanych bez rozgraniczania ich na drewniane i nie drewniane co oznacza, że wiedza i doświadczenie w wykonywaniu prac jest uniwersalna i niezależna od konstrukcji budynku. Zapis w SIWZ o obiekcie drewnianym rażąco narusza art.7 ust.1 ustawy PZP i w znacznym stopniu ogranicza możliwość udziału oferentów w przetargu.

Zamawiający winien się kierować zakazem sztucznego zawężania konkurencji tj. organizacji zamówienia zamiarem nieuzasadnionego działania na korzyść lub niekorzyść niektórych wykonawców (art. 18 ust.1 akapit 2 dyrektywy 2014/24/UE).

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie powyższego zapisu ze SIWZ, a tym samym zmianę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający mając na uwadze przygotowanie i  przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, postanawia usunąć zapis: "Jedno zamówienia musi być zrealizowane w obiektach drewnianych"  SIWZ w rozdz. V pkt. 2.1) dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców do wykonania zamówienia.

Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do 31 lipca 2017 r do godz. 7.45.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2017 r o godz. 8.00.