Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tryb działania

Działalność Muzeum jest realizowana na podstawie rocznych planów pracy Muzeum zatwierdzanych przez Radę Muzeum i Zarząd Województwa Opolskiego.

Zadania wynikające z planu są wykonywane przez poszczególne działy statutowe z ich kompetencjami (szczegółowy zakres zadań działów określa Regulamin Organizacyjny).

Za realizację zadań odpwiadają kierownicy działów - każdy w zakresie statutowych kompetencji - zobowiązani do przedstawiania kwartalnych sprawozdań z wykonania planu pracy.

Do podpisywania pism oraz składania oświadczeń w imieniu Muzeum upoważniony jest Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona.

Do składania oświadczeń w sprawach wywołujących skutki finansowe wymagany jest podpis Dyrektora i Głównego Księgowego bądź osób przez nich upoważnionych.

Kierownicy uprawnieni są do podpisywania pism i korespondencji działowej w zakresie określonym w Regulaminie Organizacyjnym.

Prawo udzielania informacji na zewnątrz przysługuje dyrektorowi, a w zakresie merytorycznym kierownikom komórek organizacyjnych po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem, który może też upoważnić innego pracownika Muzeum.

Informowanie interesantów przez pracowników może dotyczyć wyłącznie spraw z ich zakresu działania.

Odrębne zarządzenia Dyrektora regulują w szczególności:
1) zasady i normy kancelaryjno-archiwalne,
2) zasady przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
3) zasady obchodzenia sie z muzealiami,
4) zasady przejmowania i ewidencjonowania dóbr kultury
5) zasady udostepniania muzeum,
6) przepisy porzadkowe w sprawie bezpieczeństwa zbiorów i mienia muzeum,
7) zasady udzielania przez Muzeum zamówień publicznych.

 

informację wytworzył: Grażyna Śliwak
za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
data wytworzenia: 2003-08-21