Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą: ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

 

DOKUMENTACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

Dotyczy:

postępowania na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na okres 8 miesięcy, którego wartość jest mniejsza niż 750 000 euro, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Nr sprawy: MWO-V-216/1/17


 

                Zatwierdził:

 

                                                                                                    Jarosław Gałęza

                                                                                  Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

 1. Konto bankowe: Bank Millennium  nr  87 1160  2202 0000 0000 7039 8443
 2. NIP: 754-11-10-175
 3. Forma prawna: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury, posiadająca osobowość prawną, wpisana do RWSIK pod nr 6/2000.
 4. Adres do korespondencji: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 45-835 Opole,
  ul. Wrocławska 174.
 5. Faks do korespondencji:  774743021, 774572349
 6. E-mail do korespondencji:
 7. Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Zamawiającego: Jarosław Gałęza - dyrektor Muzeum.
 8. Osoba do kontaktów roboczych:

Beata Świątek - kierownik administracyjny tel. 668482046,

Halina Szymczewska -  spec. ds. remontowo.-budowlanych tel. 668481389.

 

 

CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole. 
 2. Usługa będzie świadczona w systemie ciągłym tj. całodobowo, we wszystkie dni tygodnia (w tym w dni ustawowo wolne od pracy) przez jednego pracownika ochrony na zmianie i będzie obejmowała:
 1. stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną całego mienia Zamawiającego, a także ochronę fizyczną osób zatrudnionych u Zamawiającego oraz osób zwiedzających,
 2. całodobowe monitorowanie istniejących  systemów zabezpieczeń funkcjonujących
  w Muzeum tj. telewizji dozorowej z możliwością nagrywania obrazu, obsługi centrali TELSAP 2000 oraz obsługi systemu antynapadowego.
 3. niezwłoczne informowanie personelu Zamawiającego o sytuacjach zwiększających ryzyko powstawania szkody w mieniu podlegającym ochronie,
 1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie także sprawowanie dodatkowej bezpośredniej ochrony fizycznej w czasie odbywających się na terenie Muzeum imprez wraz z konwojem gotówki (na zlecenie Zamawiającego). Liczba pracowników sprawujących dodatkową ochronę oraz czas trwania dodatkowej ochrony będą uzależnione od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
 2. Teren podlegający usłudze ochrony obejmuje powierzchnię 10,2 ha.
 3. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie ze „Szczegółowym zakresem czynności”  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków Zamówienia.
 4. Pracownicy ochrony zobowiązani będą do zawiadomienia: Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Wodociągowego oraz innych służb i instytucji, jeśli będzie tego wymagała sytuacja.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia osób o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.
 6. Pracownicy przewidziani do realizacji zamówienia powinni spełnić następujące warunki:
  1. muszą posiadać badania lekarskie potwierdzające ich zdolność do wykonywania czynności ochrony oraz potwierdzenie ich niekaralności,
  2. wszyscy pracownicy grup interwencyjnych powinni posiadać licencję ochrony co najmniej I stopnia.
 7. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby świadczące usługę ochrony na rzecz Zamawiającego w:
  1. jednolite umundurowanie,
  2. środek łączności umożliwiający kontakt w razie zaistniałej konieczności (telefon komórkowy),
  3. pilot antynapadowy umożliwiający wezwanie grupy interwencyjnej,
  4. rejestrator obchodów w czasie rzeczywistym,
  5. latarkę i rower.
 8. Czas dojazdu grup interwencyjnych do obiektu Zamawiającego od momentu zgłoszenia nie przekroczy 15 minut.
 9. Termin płatności wynagrodzenia: 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 10. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodem:

79710000-4 – Usługi ochroniarskie

 1. Przedmioty dodatkowe we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określone są kodami: 79711000-1, 98341120-2, 98341130-5, 98341140-8

 

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane z bezpośrednią ochroną fizyczną osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

 

Zamawiający nie narzuca Wykonawcy formy zatrudnienia pracowników świadczących usługi nie całodobowe tj. np. dodatkowa ochrona podczas imprez plenerowych, pracownicy konwoju, grupa interwencyjna.

 

Sposób dokumentowania:

Zgodnie ze wzorem umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od podpisania umowy przekazać Zamawiającemu kopię umów o pracę zawartych ze wszystkimi osobami, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował wyżej wymienione czynności wraz z aktualizowaną na bieżąco imienną listę osób realizujących umowę.

Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądania udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudnienia osób na umowę o pracę. Wykonawca oświadczy, że będzie posiadał zgodę osób biorących udział w realizacji umowy na przetwarzanie danych osobowych w celu udokumentowania wyżej wymienionego wymogu.

 

 

Część II

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

8 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 01.05.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Część III

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

 

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia.

 

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca przedłoży:

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w branży ochrony osób i mienia.

 

 1. Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej do wykonania zamówienia:

 

Zamawiający, z uwagi na szczególną specyfikę obiektu (drewniana zabudowa, zagrożenie pożarowe), wymaga aby Wykonawca realizował, lub realizuje usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegające:

 • na stałej, bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia, obsłudze systemu przeciwpożarowego oraz gotowości do podjęcia działań przez grupę patrolowo-interwencyjną, usługach ochrony placówek muzealnych, które gromadzą obiekty muzealne (muzea na wolnym powietrzu), w których zgromadzone są obiekty budowlane zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III oraz kategorii zagrożenia pożarowego terenu i zgromadzonych na nim obiektów ZL III.

 

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy –
w tym okresie, zrealizował przynajmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) brutto każda oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie .

 

 • na zabezpieczeniu imprez o charakterze artystyczno-rozrywkowym w obiektach
  o zbliżonej charakterystyce do obiektu Zamawiającego (na wolnym powietrzu, teren ogrodzony, zabudowany).

 

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy Wykonawca przedłoży dwie referencje od organizatorów imprez o charakterze artystyczno-rozrywkowym, w obiektach
o zbliżonej charakterystyce do obiektu Zamawiającego (na wolnym powietrzu, teren ogrodzony, zabudowany), w których wzięło udział co najmniej 6 tyś. osób.

 

 • na posiadaniu odpowiedniego potencjału technicznego oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca wykaże, że:

 1. dysponuje osobami do pełnienia całodobowej ochrony obiektów zabytkowych, administracyjnych, administracyjno - warsztatowych i technicznych położonych
  w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 174 oraz osób zatrudnionych w Muzeum, a także osób zwiedzających Muzeum i w tym celu przedłoży wykaz osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia;
 2. dysponuje co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi zlokalizowanymi na terenie miasta Opola, których wszyscy pracownicy powinni posiadać licencję ochrony co najmniej I stopnia. Zamawiający w przedmiotowym zakresie nie dopuszcza możliwości korzystania z podwykonawców,
 3. dysponuje stacją monitorowania alarmów. Zamawiający w przedmiotowym zakresie nie dopuszcza możliwości korzystania z podwykonawców.
 4. dysponuje co najmniej dwoma radiotelefonami działającymi na wydzielonym paśmie Wykonawcy.

 

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy.

 

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca przedłoży:

 1. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 2. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
  z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 3. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 4. Opłaconą, ważną polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł. jeżeli z treści polisy,
  a w przypadku jej braku, innego dokumentu nie wynika, że jest ona opłacona, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej opłacenia.

Polisa będzie dostarczona w dniu podpisania umowy.

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z  postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy prawo Zamówień Publicznych.
 2. Jeżeli wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowa­nia ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, bądź wszyscy podpisują umowę oraz stosują się odpo­wiednio do postanowień o których mowa w części III pkt 1 - 5 niniejszych warunków zamówienia.

 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wy­konawców.

 

CZĘŚĆ IV

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:

 

 1. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania spełniania warunków udziału
  w postępowaniu:

 

 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w branży ochrony osób
  i mienia (oryginał lub kserokopia podpisana za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
 3. Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (2 referencje dotyczące ochrony mienia o zbliżonym obszarze i specyfice obiektu podobnego do przedmiotu niniejszego zamówienia), zgodnie z załącznikiem nr 3.
 4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 5. Oświadczenie o dysponowaniu co najmniej dwiema grupami interwencyjnymi zlokalizowanymi na terenie miasta Opola, których czas dojazdu do obiektu Zamawiającego od momentu zgłoszenia zdarzenia nie przekroczy 15 minut oraz oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu stacją monitorowania alarmów wg załącznika nr 5.
 6. Pozwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacji ruchomej lądowej  typu dyspozytorskiego, obejmującej swym zasięgiem miasto Opole i okolice.

 

 1. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP.

 

 1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na  raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 5. Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2-4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

 

 1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP – zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

 1. Inne dokumenty:

 

 1. Wypełniony Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 8.
 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność oryginałem) wraz z dokumentami wykazującymi upoważnienie Mocodawcy do jego udzielenia (o ile dotyczy).

 

CZĘŚĆ V

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiający:

 1. Zapewni należyte zabezpieczenie dozorowanych obiektów oraz ich właściwy stan techniczny.
 2. Gwarantuje sprawny stan techniczny instalacji oświetleniowej, zasilającej, telewizji dozorowej oraz p.poż. w obiektach, które tę instalację posiadają.
 3. Zapewni sprawny system alarmowania na wypadek pożaru oraz wyposażenie w sprzęt ppoż. zgodny z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującą w Muzeum.
 4. Poinformuje Wykonawcę z 3 dniowym wyprzedzeniem o terminach imprez organizowanych dla zwiedzających na terenie Muzeum oraz o sytuacjach bądź zdarzeniach, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób i obiektów (pokazy, spektakle teatralne, prace remontowe na terenie Muzeum prowadzone przez wykonawców z zewnątrz itp.)
 5. Zapewni zaplecze techniczno-sanitarne do wykonania zamówienia.

 

 

CZĘŚĆ VI

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9.

 

CZĘŚĆ VII

OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:
 1. treść oferty musi odpowiadać treści warunków zamówienia,
 2. zastrzeżenie udostępnienia znajdujące się w jego ofercie, które stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy Pzp o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi mieć formę pisemną.
 3. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
 1. formularz oferty określony w załączniku nr 9.
 2. wypełnione formularze określone w załącznikach nr 3,4,5,6,7,8.
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „nie otwierać przed 21.04.2017, przed godz. 10.15”

 

CZĘŚĆ VIII

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174
  w sekretariacie, w terminie do 21.04.2017 do godz. 10.00.
 2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania.
 3. Otwarcie ofert odbędzie się 21.04.2017 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

 

CZĘŚĆ IX

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 1. Cenę oferty stanowi cena brutto.
 2. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, cyfrą oraz słownie.
 1. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                        z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
 3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 9.
 4. Cena oferty powinna być wyliczona w następujący sposób:
  1. wykonawca określi cenę jednostkową netto za 1 (jeden) miesiąc wykonywania przedmiotowej usługi i obliczy wartość netto za 8 miesięcy;
  2. wykonawca określi należną stawkę podatku VAT
  3. wykonawca obliczy wartość brutto poprzez dodanie wartości podatku VAT.
 5. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy.
 6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych, Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 

CZĘŚĆ X

KRYTERIUM OCENY OFERT

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę i udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta 5uzyskała największą liczbę punktów w następującym kryterium:

 

Lp.

kryterium

waga

1.

cena

100%

 

 

Opis sposobu oceny ofert:

Wartość punktowa C = 100% x C min./Cn,

gdzie:

C min. – cena brutto najniższa spośród nieodrzuconych ofert

Cn – cena brutto badanej oferty

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

 

 1. Szczegółowy Zakres Czynności
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 3. Wykaz usług
 4. Wykaz osób
 5. Oświadczenie dot. grup interwencyjnych, stacji monitorowania
 6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 7. Przynależność do grupy kapitałowej
 8. Formularz oferty
 9. Wzór umowy

DOCDIWZ 2017.doc (128,00KB)
DOCZał._nr 1 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI - 138o.doc (163,00KB)
DOCZał._nr 7 przynalezność do grupy kapitałowej - 138o.doc (34,50KB)
DOCZał._nr 8 formularz ofertowy - 138o.doc (57,00KB)
DOCZał._nr 9 wzór umowy - 138o.doc (190,00KB)
DOCZał._nr 3 wykaz usług - 138o.doc (35,00KB)
DOCZał._nr 4 wykaz osób - 138o.doc (36,50KB)
DOCZał._nr 5 oswiadczenie dot. grup interw - 138o.doc (34,50KB)
DOCZał._nr 6 oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 138o.doc (35,00KB)
DOCZał._nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - 138o.doc (34,50KB)