Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Remont budynku - Karczmy u Karola Malajki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 22958 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4572349, 4743021, faks 77 4572349, 4743021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku - Karczmy u Karola Malajki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotowy remontu obejmuje: - roboty rozbiórkowe, - remont stropu nad parterem, - wymianę konstrukcji więźby dachowej, - pokrycie dachu gontem drewnianym, - wymianę wewnętrznej inst. elektrycznej wraz z instalacją odgromową, - montaż przewodów kablowych pod instalację przeciwpożarową. - materiał na wykonanie remontu: drewno i gont dostarczy Zamawiający..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.51.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FHUP MARBUD Józef Margosiak, Podsarnie 88, 34-721 Raba Wyżna, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110569,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 102083,33
  • Oferta z najniższą ceną: 102083,33 / Oferta z najwyższą ceną: 102083,33
  • Waluta: PLN .