Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych loco Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w ramach projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

( dotyczy wykonania i dostawy wykręcaków słomianych )

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole

NIP: 754-11-10-175, REGON: 000277180

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa wykręcaków słomianych loco Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w ramach projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Wykręcaki słomiane zostaną użyte do wykonania strzechy na obiektach usytuowanych na terenie Muzeum.

- parametry wykręcaków: długość min. 1,30 m, waga 2,0 - 2,5 kg

- rodzaj materiału: słoma żytnia prosta, wymłócona, bez zanieczyszczeń

- rodzaje wykręcaków i ilość:

a) brzegowe (jeżaki) –  na wykonanie I rzędu i kalenicy 4300 szt.

b) głowacze – pozostałe rzędy 3900 szt.

Razem 8200 szt. wykręcaków

 

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 tygodni od daty podpisania umowy

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA: brak

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl , faksem na nr: 77/4743021, 774572349,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174 do dnia 22-10-2015 r

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  23-10-2015 roku.

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4.   Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 60%

            2 – Gwarancja jakości wyrobu 40%

2. Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów

 

Kryterium

Waga

Opis kryterium i sposobu przyznawania punktów

1. cena

60%

1)  cena to całkowita cena brutto

2) ocena kryterium zgodności: Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt., przy założeniu, że 1 pkt = 1%, pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

     cena najniższa/cena badana x 60 pkt.

 

2. gwarancja jakości wyrobu

40%

1) maksymalny okres gwarancji 5 lat

2) za każdy rok od 2-5 lat oferent otrzyma 10 pkt

3) maksymalna liczba punktów 40 pkt

 

VIII. TERMIN PŁATNOŚCI ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY: Do 31 grudnia 2015 roku

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej BIP Muzeum Wsi Opolskiej

X. WARUNKI ZMIAN UMOWY: Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian warunków umowy

XI. DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela Halina Szymczewska pod numerem telefonu 668481389 oraz adresem e-mail: halina.szymczewska@mwo.opole.pl

XII. ZAŁĄCZNIKI

  1. Formularz ofertowy.
  2. Umowa

DOCformularz ofertyLOGO.doc (155,00KB)
DOCumowa trzmiel-LOGO.doc (159,50KB)