Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg ustny nieograniczony o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu i dzierżawy (na czas określony 10 lat z możliwością przedłużenia) zespołu obiektów stanowiących lokale użytkowe tj.: „Karczma u Karola Malajki” przeznaczona na działalność gastronomi

 

DYREKTOR  MUZEUM  WSI  OPOLSKIEJ  W  OPOLU

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu i dzierżawy (na czas określony 10 lat
z możliwością przedłużenia) zespołu obiektów stanowiących lokale użytkowe tj.: „Karczma
u Karola Malajki”  przeznaczona na działalność gastronomiczną, spichlerz oraz  budynek WC  położonych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (Bierkowice) przy  
ul. Wrocławskiej 174. Oznaczenie geodezyjne: część dz. nr  535/72 k.m. 11
o pow. 10,2048 ha, obręb Bierkowice KW 26284 SR Opole; Umowa najmu stanowi załącznik nr 1, Umowa dzierżawy stanowi załącznik nr 2

1. Opis lokali użytkowych:

1) „Karczma u Karola Malajki” stanowi budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem – strychem nieużytkowym, niepodpiwniczony  składający się z: bufetu, sali konsumpcyjnej, kuchni - zmywalni, chłodni, zaplecza sanitarnego oraz dwóch magazynów o łącznej pow. użytkowej 181,00 m². Budynek „Karczmy” jest wyposażony  w instalacje: wod.-kan., ogrzewanie gazowe (niepełne).

2) Spichlerz z Podlesia o pow. użytkowej 37,50 m², wyposażony w instalację elektryczną

3) Budynek WC o pow. użytkowej 58,68 m², wyposażony w instalację: elektryczną, wod.-kan., ogrzewanie elektryczne.

2. Kwota wywoławcza o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu na w/w lokali użytkowych została ustalona w wysokości 13.087,00 zł, a wadium w wysokości
2.617,00 zł. Kwota osiągnięta w przetargu stanowić będzie dochód Muzeum.

3. Dodatkowe ustalenia:

1) Wyłoniony w drodze przetargu najemca będzie zobowiązany do przeprowadzenia remontu  
 budynku „Karczmy”, po wystąpieniu w nim pożaru, w następującym zakresie:

 1. Odbudowa poddasza i konstrukcji dachu wraz z pokryciem gontem.
 2. Odtworzenie instalacji elektrycznej, odgromowej, p.poż. i wentylacji mechanicznej.
 3. Wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych.

Szczegółowy opis prac zawarty jest w przedmiarze robót oraz w projekcie „Remont budynku Karczmy u Karola Malajki” stanowiącymi załącznik nr 1 i 2 do Umowy najmu.

2) Poza robotami ujętymi w przedmiarze robót należy wykonać prace naprawcze wynikające
z eksploatacji, tj. uruchomienie ogrzewania CO  gazowego wraz z zakupem pieca.

3) Termin przeprowadzenia remontu Karczmy: 5 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy najmu i dzierżawy.

4) Ww. lokale zostaną udostępnione do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu
z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Beata Świątek tel 077 4743021 lub 077 4572349
wew. 104, tel. komórkowy 668482046 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00

4. Przetarg odbędzie się w dniu 17-09-2015 r. o godz900 w Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu, ul. Wrocławska 174, sala konferencyjna  

1) Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

 1. Złożenia do dnia 14-09-2015 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – sekretariat- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i dokumentami dotyczącymi przetargu - formularz oświadczenia wg zał. nr 3.
 2. Przedłożenia do dnia 14-09-2015 r oryginału zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (działalność gastronomiczna) – osoby prowadzące działalność gospodarczą, oryginału odpisu z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań – osoby prawne. Ww. dokumenty winny być aktualne
  (z ostatnich 3 m-cy).
 3. Założenia działalności gastronomicznej i przedłożenia dokumentu w dniu podpisania umowy najmu – dotyczy osoby, która przetarg wygra, a nie prowadziła dotychczas działalności gastronomicznej.
 4. Wniesienia do dnia 14-09-2015 r do godz. 14.00 wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Muzeum Wsi Opolskiej BANK MILLENNIUM87 1160 2202 0000 0000 7039 8443 lub do kasy Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174
  z podaniem tytułu wpłaty. Kasa czynna w godz. od 8.00 do 14.00. Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

2) Wniesione wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg 
 wygra, od zawarcia umowy najmu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników  
 przetargu podlega zwrotowi.

5. Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu  zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany warunków przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki:

Zał. 1 – umowa najmu

Zał. 2 – umowa dzierżawy

Zał. 3 – oświadczenie

 

DOCUMOWA najmu -KARCZMA.doc (92,50KB)
DOCUMOWA DZIERŻAWY.doc (59,00KB)
DOCoswidczenie.doc (29,00KB)
DOCogłoszenie - karczma (1).doc (42,50KB)