Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu udzieliło zamówienia na usługę:

Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, woj. opolskie, tel. 0-77 4572349, 4743021, faks 0-77 4572349, 4743021.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 0   

Nazwa: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum AGAR - UNITREZ, ul. Górna 15A,, 45-403 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 0,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 119777,40

  • Oferta z najniższą ceną: 119777,40 / Oferta z najwyższą ceną: 126198,00

  • Waluta: PLN.

  •