Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

 

SPECYFIKACJA ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

NA USŁUGĘ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

 

MUZEUM  WSI  OPOLSKIEJ  W  OPOLU

 

Nr sprawy: MWO-V-216/1/15

 

 

                Zatwierdził:

 

                                                                                                    Jarosław Gałęza

                                                                                  Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

 

CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi „Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej
  w Opolu”.
 3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
  9 sierpnia 2013 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
  • Zamawiający” - Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
  • Postępowanie” - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
  • SIWZ” - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Ustawa” - ustawa z dnia 9 sierpnia 2013 r – Prawo zamówień publicznych
  • Zamówienie” - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w niniejszej Specyfikacji.
  • Wykonawca” - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

 

CZĘŚĆ II

DANE ZAMAWIAJĄCEGO

 

 1. Konto bankowe: Bank Millennium  nr  87 1160  2202 0000 0000 7039 8443
 2. NIP: 754-11-10-175
 3. Forma prawna: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury, posiadająca osobowość prawną, wpisana do RWSIK pod nr 6/2000.
 4. Adres do korespondencji: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 45-835 Opole,
  ul. Wrocławska 174.
 5. Faks do korespondencki:  774743021, 774572349
 6. E-mail do korespondencji:
 7. Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Zamawiającego: Jarosław Gałęza - dyrektor Muzeum.
 8. Osoba do kontaktów roboczych: Beata Świątek - kierownik administracyjny Muzeum tel. kom. 668482046.

 

CZĘŚĆ III

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony: wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, tj. 207 000 euro.

 

CZĘŚĆ IV

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole. 
 2. Usługa będzie świadczona w sposób ciągły, tj. całodobowo, we wszystkie dni tygodnia (w tym w dni ustawowo wolne od pracy) i będzie obejmowała:
 1. stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną całego mienia Zamawiającego, a także ochronę fizyczną osób zatrudnionych u Zamawiającego oraz osób zwiedzających,
 2. całodobowe monitorowanie istniejących  systemów zabezpieczeń funkcjonujących
  w Muzeum tj. telewizji dozorowej z możliwością nagrywania obrazu, obsługi centrali TELSAP 2000 oraz obsługi systemu antynapadowego.
 3. niezwłoczne informowanie personelu Zamawiającego o sytuacjach zwiększających ryzyko powstawania szkody w mieniu podlegającym ochronie,
 1. Obowiązkiem Wykonawcy będzie także sprawowanie dodatkowej bezpośredniej ochrony fizycznej w czasie odbywających się na terenie Muzeum imprez wraz z konwojem gotówki (na zlecenie Zamawiającego). Liczba pracowników sprawujących dodatkową ochronę oraz czas trwania dodatkowej ochrony będą uzależnione od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
 2. Obszar Zamawiającego obejmuje powierzchnię 10,2 ha.
 3. Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie ze „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”  stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.
 4. Pracownicy ochrony zobowiązani będą do zawiadomienia: Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Wodociągowego oraz innych służb i instytucji, jeśli będzie tego wymagała sytuacja.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia osób o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.
 6. Pracownicy przewidziani do realizacji zamówienia powinni spełnić następujące warunki:
  1. muszą posiadać badania lekarskie potwierdzające ich zdolność do wykonywania czynności ochrony oraz potwierdzenie ich niekaralności,
  2. wszyscy pracownicy grup interwencyjnych powinni posiadać licencję ochrony co najmniej I stopnia
  3. czas dojazdu grup interwencyjnych do obiektu Zamawiającego od momentu zgłoszenia nie przekroczy 15 minut.
 7. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć osoby świadczące usługę ochrony na rzecz Zamawiającego w:
  1. jednolite umundurowanie,
  2. środek łączności umożliwiający kontakt w razie zaistniałej konieczności (telefon komórkowy),
  3. pilot antynapadowy umożliwiający wezwanie grupy interwencyjnej,
  4. rejestrator obchodów w czasie rzeczywistym,
  5. latarkę i rower.
 8. Termin płatności wynagrodzenia: 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 9. Przedmiot zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określony jest kodem:

79710000-4 – Usługi ochroniarskie

 1. Przedmioty dodatkowe: CPV 79711000-1, 98341120-2, 98341130-5, 98341140-8
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

Część V

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

12 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r.

 

Część VI

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy dotyczące:

 

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

 

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca przedłoży:

koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w branży ochrony osób i mienia prowadzonej minimum 5 lat – gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

 

 1. Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający, z uwagi na szczególną specyfikę obiektu (drewniana zabudowa, zagrożenie pożarowe), wymaga aby Wykonawca realizował, lub realizuje usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegające:

 • na stałej, bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia, obsłudze systemu przeciwpożarowego oraz gotowości do podjęcia działań przez grupę patrolowo-interwencyjną, usługach ochrony placówek muzealnych, które gromadzą obiekty muzealne (muzea na wolnym powietrzu), w których zgromadzone są obiekty budowlane zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III oraz kategorii zagrożenia pożarowego terenu i zgromadzonych na nim obiektów ZL III.

 

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy –
w tym okresie, zrealizował przynajmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) brutto każda oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie .

 

 • na zabezpieczeniu imprez o charakterze artystyczno-rozrywkowym w obiektach
  o zbliżonej charakterystyce do obiektu Zamawiającego (na wolnym powietrzu, teren ogrodzony, zabudowany).

 

Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy Wykonawca przedłoży dwie referencje od organizatorów imprez o charakterze artystyczno-rozrywkowym, w obiektach
o zbliżonej charakterystyce do obiektu Zamawiającego (na wolnym powietrzu, teren ogrodzony, zabudowany), w których wzięło udział co najmniej 6 tyś. osób.

 

 1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca wykaże, że:

 • dysponuje osobami do pełnienia całodobowej ochrony obiektów zabytkowych, administracyjnych, administracyjno - warsztatowych i technicznych  położonych
  w Opolu, przy ul. Wrocławskiej 174 oraz osób zatrudnionych w Muzeum, a także osób zwiedzających Muzeum.
 • dysponuje co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi zlokalizowanymi na terenie miasta Opola, których wszyscy pracownicy powinni posiadać licencję ochrony co najmniej I stopnia. Zamawiający w przedmiotowym zakresie nie dopuszcza możliwości korzystania z podwykonawców,
 • dysponuje stacją monitorowania alarmów. Zamawiający w przedmiotowym zakresie nie dopuszcza możliwości korzystania z podwykonawców.
 • dysponuje co najmniej dwoma radiotelefonami działającymi na wydzielonym paśmie Wykonawcy.

 

 

 

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia.

Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca przedłoży:

 • zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 • zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega
  z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 • listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.26 ust.2d, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 • opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł. jeżeli z treści polisy,
  a w przypadku jej braku, innego dokumentu nie wynika, że jest ona opłacona, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej opłacenia.

Polisa będzie dostarczona w dniu podpisania umowy.

 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
  z  postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy prawo Zamówień Publicznych.
 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna):
 1. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6  Wyko­nawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowa­nia ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, bądź wszyscy podpisują umowę.
 2. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpo­wiednio do wykonawców, o których mowa w części VI pkt 1÷ 5 niniejszej specyfikacji.
 3. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ppkt 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wy­konawców.

 

CZĘŚĆ VII

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:

 

 1. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania spełniania warunków udziału
  w postępowaniu:

 

 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  z art. 22 ust. 1 PZP, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 2. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w branży ochrony osób
  i mienia prowadzonej minimum przez 5 lat (oryginał lub kserokopia podpisana za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
 3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
  i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (2 referencje dotyczące ochrony mienia o zbliżonym obszarze i specyfice obiektu podobnego do przedmiotu niniejszego przetargu), zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
 4. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
 5. Oświadczenie o dysponowaniu co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi zlokalizowanymi na terenie miasta Opola, których czas dojazdu do obiektu Zamawiającego od momentu zgłoszenia zdarzenia nie przekroczy 15 minut, wg załącznika nr 7.
 6. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu stacją monitorowania alarmów wg załącznika nr 7
 7. Pozwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacji ruchomej lądowej  typu dyspozytorskiego, obejmującej swym zasięgiem miasto Opole i okolice.
 8. Wykonawca w sytuacji, gdy będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków), zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

 

 1. Oświadczenia i dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP.

 

 1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na  raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 5. Gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2-4  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

 

 1. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
 2. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), o której mowa w art. 26 ust. 2d PZP (dotyczy Wykonawców, którzy należą do grupy kapitałowej – zgodnie z treścią złożonego oświadczenia, o którym mowa w ust. 1)

 

 1. Inne dokumenty:

 

 1. Wypełniony Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.
 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność oryginałem) wraz z dokumentami wykazującymi upoważnienie Mocodawcy do jego udzielenia (o ile dotyczy).

 

CZĘŚĆ VIII

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

 

 1. Zapewni należyte zabezpieczenie dozorowanych obiektów pod względem technicznym (sprawna instalacja oświetleniowa i elektryczna, sprawny system telewizji dozorowej, sprawne ogrodzenie) oraz pod względem p.poż. (sprawny system alarmowania na wypadek pożaru, wyposażenie w sprzęt ppoż.).
 2. Poinformuje Wykonawcę z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminach imprez organizowanych dla zwiedzających na terenie Muzeum oraz o sytuacjach bądź zdarzeniach, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób i obiektów (pokazy, spektakle teatralne, prace remontowe na terenie Muzeum prowadzone przez wykonawców z zewnątrz itp.)
 3. Zapewni zaplecze techniczno-sanitarne do wykonania zamówienia.
 4. W przypadku spostrzeżenia przez pracowników Zamawiającego kradzieży
  „z włamaniem”, natychmiast powiadomi Wykonawcę o zaistniałym zdarzeniu.

 

CZĘŚĆ IX

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub e-mailem (faks czynny w godz. 7.00 do 15.00).
 2. Ze względu na fakt, że zamawiający w ust. 1 dopuścił przekazywanie. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania.
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert (art.38 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.z dnia 9 sierpnia 2013 r Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ).
 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.
 5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 

CZĘŚĆ X

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w części XII siwz.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

CZĘŚĆ XI

OPIS PRZEDMIOTU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

 1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:
 1. treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
 3. oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,
 4. oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 5. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem,
 6. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty, upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty,
 7. oferta powinna być spięta w sposób trwały,
 8. oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy przedmiotu zamówienia i adnotacji „nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj 20.04.2015 roku”
 9. ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać,
 10. oferta może być zmieniona lub wycofana poprzez złożenie oferty oznaczonej w sposób określony jak wyżej z dodatkowym opisem: „Wycofanie” lub „Zmiana oferty”,
 11. koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca,
 12. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
  w rozumieniu przepisów Ustawy Pzp o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sposób dokonania zastrzeżenia pozostawia się do decyzji wykonawcy. Oferta złożona bez zastrzeżenia jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
 1. formularz oferty określony w załączniku nr 1 do SIWZ,
 2. wypełnione formularze określone w załącznikach nr 2,3,4,5,6,7 do SIWZ.
 1. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez Wykonawcę.
 2. Wszystkie dokumenty złożone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

5.  W przypadku złożenia kopii dokumentu w formie nieczytelnej lub budzącej wątpliwości
co do jej prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia                        w wyznaczonym terminie oryginału dokumentu lub jego notarialnie poświadczonej kopii.

6.  Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 

CZĘŚĆ XII

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, 45-835 Opole, ul. Wrocławska 174
  w sekretariacie, w terminie do 20.04.2015 do godz. 8.00.
 2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania.
 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 4. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.
 5. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 20.04.2015 o godz. 8.10 w Sali narad
  w siedzibie Zamawiającego.

 

CZĘŚĆ XIII

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

 

 1. Cenę oferty stanowi cena brutto.
 2. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych, cyfrą oraz słownie.
 1. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane                        z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
 3. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
 4. Cena oferty powinna być wyliczona w następujący sposób:
  1. wykonawca określi cenę jednostkową netto za 1 (jeden) miesiąc wykonywania przedmiotowej usługi i obliczy wartość netto za 12 miesięcy;
  2. wykonawca określi należną stawkę podatku VAT
  3. wykonawca obliczy wartość brutto poprzez dodanie wartości podatku VAT (obliczonej wg wskazanej stawki) do wartości netto,
  4. wartość brutto stanowić będzie cenę oferty.
 5. Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy,

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ XIV

OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERT WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 2. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
  Nie będą prowadzone negocjacje w sprawie ceny.
 3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych, Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 4. Sposób oceny ofert:
 1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował jednym kryterium oceny ofert: cena - 100%.
 2. Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 pkt., przy założeniu, że 1 pkt = 1%, pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

cena najniższa/cena badana x 10 pkt.

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
 2. Zamawiający poprawi w ofercie:
 1. oczywiste omyłki pisarskie,
 2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 

CZĘŚĆ XV

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
 2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
 3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Wykonawcy zobowiązani będą zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć tę umowę Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1.

 

CZĘŚĆ XVI

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

 

CZĘŚĆ XVII

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Uczestnikom postępowania przysługują środki odwoławcze określone w dziale VI Ustawy Pzp.
 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania wa­runków udziału w postępowaniu;
  2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  3. odrzucenia oferty odwołującego.
 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać   zwię­złe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawia­jącemu przed upływem terminu do wniesienia odwo­łania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający powinien zapoznać się z treścią odwo­łania przed upływem terminu do jego wniesienia, je­żeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem ter­minu do jego wniesienia za pomocą jednego ze spo­sobów określonych w art. 27 ust. 2.
 6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art.182.1 Ustawy Pzp, (Dz.U. z 2013 r., poz.907)

 

Część XVIII

INNE USTALENIA

 

W innych sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp oraz kodeksu cywilnego.

 

 

Załączniki do SIWZ:

 

 1. Formularz oferty
 2. Oświadczenie z art. 22
 3. Oświadczenie z art. 24
 4. Doświadczenie zawodowe – wykaz usług
 5. Potencjał kadrowy – wykaz osób
 6. Przynależność do grupy kapitałowej
 7. Oświadczenie dot. grup interwencyjnych, stacji monitorowania
 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 9. Wzór umowy

DOCZał._nr 1 do siwz formularz ofertowy.doc (63,00KB)
DOCZał._nr 2 do siwz oswiadczenie z art. 22 ust. 1 PZP.doc (35,00KB)
DOCZał._nr 3 do siwz oswiadczenie z art. 24 ust. 1 PZP.doc (35,00KB)
DOCZał._nr 4 do siwz dośw.zawod.doc (36,50KB)
DOCZał._nr 5 do siwz potencjał kadrowy.doc (37,50KB)
DOCZał._nr 6 do siwz oswiadczenie dot. grupy kapitalowej.doc (31,00KB)
DOCZał._nr 7 do siwz oswiadczenie dot. dysponowania grupami interw.doc (35,00KB)
DOCZał._nr 8 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.doc (215,00KB)
DOCZał._nr 9 do siwz wzór umowy.doc (259,00KB)