Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU,

45-835 OPOLE, UL.WROCŁAWSKA 174
 

W związku z ogłoszeniem konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przez Zarząd Województwa Opolskiego, ustala się niżej wymienione kryteria, które winni spełniać kandydaci:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wyższe specjalistyczne w jednej
  z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeum,

 2. co najmniej pięcioletni staż pracy zawodowej, w tym trzy lata na stanowiskach kierowniczych (preferowaneinstytucje muzealne),

 3. znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej,ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, finansów publicznych,

 4. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

 7. znajomość jednego języka obcego

Wymagane dokumenty:

 1. deklaracja przystąpienia do konkursu zawierająca motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,

 2. pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej Muzeum,

 3. życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć,

 4. kwestionariusz osobowy,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty itp.),

 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 7. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 9. oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

 10. oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 11. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy
  z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.168),

 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodniez ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) na potrzeby postępowania konkursowego.

Do ofert mogą być dołączone dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe ( opinie, rekomendacje).

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Kserokopie dokumentów wymienionych w pkt 5 i 6 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny  z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem.

Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.

Oferta powinna zawierać dane kontaktowe, tj. adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail.

Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie uchwały o ogłoszeniu konkursu.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do 30 września 2014r.

Informacja o wynikach I etapu konkursu oraz wszelkie inne informacje związane z przedmiotowym konkursem będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

W związku z powyższym oferta kandydata powinna zawierać klauzulę „Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie BIP mojego nazwiska oraz pierwszej litery imienia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego”.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu do drugiego etapu konkursu oraz terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesyłką pocztową w terminie 35 dni od daty opublikowania ogłoszenia, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU. NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul.Piastowska 14, 45-082 Opole lub osobiście do Kancelarii ogólnej (pod w/w adresem), pokój 150, do godz.1530. W przypadku przesyłki pocztowej o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 

Tryb pracy komisji konkursowej określa Regulamin konkursu.


 


 

 1. Regulamin konkursu do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji PublicznejUrzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

 2. Kandydat ma możliwość zapoznania się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, w siedzibie tej jednostki w Opolu przy ul. Wrocławska 174, tel. 077 47 43 021 od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400.

DOC2014 konkurs DLA KANDYDATÓW.doc (76,00KB)