Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MAJĄTEK 2013

Dane o majątku Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu - zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2013 r.
wykazane w kwotach netto w pozycji aktywa trwałe wynoszą:
 
Aktywa trwałe - 5 795 094,73 PLN
   w tym:                                                                              
       I. Wartości niematerialne i prawne - 0,00 PLN
      II. Rzeczowe aktywa trwałe - 5 795 094,73 PLN
           w tym:
1.                       Środki trwałe - 5 698 133,38 PLN
                 w tym:           
                    a) grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 463 881,05 PLN
                    b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 4 791 291,33 PLN
                    c) urządzenia techniczne i maszyny - 72 967,29 PLN
                    d) środki transportu - 0,00 PLN
                    e) inne środki trwałe - 369 993,71 PLN
  
2.                       Środki trwale w budowie - 96 961,35 PLN