Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przewóz osób uczestniczących w Lidovym Roku w Velkej Bystricy w dniach 8-9 września 2012 r.

 

logo.jpeg

 

„Projekt Hana na Śląsku, Śląsk na Hanie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013”

 

Przewóz osób uczestniczących w Lidovym Roku w Velkej Bystricy w dniach 8-9 września 2012 r. Zadanie realizowane w ramach projektu Hana na Slezsku. Śląsk na Hanie.
 
 
Nazwa Zamawiającego
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
2. Status prawny
Wojewódzka Samorządowa Jednostka Instytucji Kultury
3. NIP
754-11-10-175
4. REGON
000277180
5. Adres siedziby
45-835 Opole, ul. Wrocławska 174
6.Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu zamawiającego:
Jarosław Gałęza – dyrektor
7. Osoba do kontaktów roboczych:
Bogdan Jasiński – koordynator projektu w Muzeum Wsi Opolskiej W Opolu
7.1. Numer telefonu:
077?474 30 21, 077?457 23 49
7.2.Adres poczty elektronicznej :
7.3. numer faksu
077 474 30 21, 077 457 23 498. Adres strony „website”:  www.muzeumwsiopolskiej.pl
 
Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla zespołów folklorystycznych i rzemieślników uczestniczących z ramienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w imprezie folklorystycznej Lidovy Rok, która odbędzie się 8-9.09.2012 v Velkej Bystricy (Czechy). Zadanie będzie realizowane ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Hana na Slezsku. Śląsk na Hanie.
 
2. Parametry techniczne realizacji zamówienia:
trasa Opole - Velka Bystrice k/ Ołomuńca - Opole. Liczba uczestników - 80 osób.
Zamówienie obejmuje dwa autobusy 30+, ze standardem: klimatyzacja.

1 autobus - wyjazd Opole 8.09.2012 r. o godz 7.00 – Nysa – przyjazd do Velkej Bystricy 8.09.2012 r. o 11.00; powrót – wyjazd Velka Bystrica 9.09.2012 r. o godz. 17.00 – Nysa – przyjazd Opole 9.09.2012 r. o godz. 21.00

 

2 autobus - wyjazd Opole 8.09.2012 r. o godz 7.00 – Kędzierzyn-Kożle – przyjazd do Velkej Bystricy 8.09.2012 r. o 11.00; powrót – wyjazd Velka Bystrica 9.09.2012 r. o godz. 17.00 – Kędzierzyn Koźle – przyjazd Opole 9.09.2012 r. o godz. 21.00
 
W ramach zamówienia zapewniony transport instrumentów, kostiumów i sprzętu. Nie ma opłat związanych z autostradami oraz parkowaniem. W Velkej Bystrice autobus pozostaje w stanie spoczynku. Posiłki i noclegi dla kierowców zapewniają organizatorzy z Velkej Bystricy.
 
 
Termin realizacji zamówienia 
 
8-9.09.2012
 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  
1. Doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze.
2. Możliwość wystawienia faktury.
 
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
 

1. Obowiązującą formą porozumiewania się jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu ( 077 4743021, 077 4572349, faks czynny od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku) oraz drogą elektroniczną :

 

Oferta
 
   Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
·         aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie  
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 
·         Informację o zakresie realizowanych usług (dośw. zawodowe)  
·         kosztorys ofertowy (netto/brutto)
·         informacja o środkach transportu, którymi będzie realizowana usługa
   
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
 
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Muzeum Wsi Opolskiej w   Opolu, ul. Wrocławska 174, w sekretariacie, w terminie do  dnia 17.08.2012 r.
 
Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
 
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

 

Usługa nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

nowa podstrona, dodana 2012-08-08 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bogdan Jasiński
Data wytworzenia: 2012-08-08