Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Unieważnienie zamówienia publicznego na Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

 

 Działając na podstawie art. 93  ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam Państwa o
unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu.
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
 
Zamawiający uznaje, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.Podstawą do unieważnienia przetargu jest przepis art. 38 ust. 4a pkt 1 w związku z art. 12a
ust. 3, a to poprzez nie zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych o zmianiespecyfikacji
istotnych warunków zamówienia dotyczącej nie dopuszczenia
możliwości zatrudniania osób o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.
Mając na względzie poprawność umowy nie podlegającej unieważnieniu – wg zasad Ustawy
o Zamówieniach Publicznych decyzje o unieważnieniu przetargu uznaje się za zasadną.
 
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Jarosław Gałęza