Przejdź do treści strony

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie zamówienia publicznego na Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

 

 Działając na podstawie art. 93  ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam Państwa o
unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej
w Opolu.
 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania:
 
Zamawiający uznaje, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.Podstawą do unieważnienia przetargu jest przepis art. 38 ust. 4a pkt 1 w związku z art. 12a
ust. 3, a to poprzez nie zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych o zmianiespecyfikacji
istotnych warunków zamówienia dotyczącej nie dopuszczenia
możliwości zatrudniania osób o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.
Mając na względzie poprawność umowy nie podlegającej unieważnieniu – wg zasad Ustawy
o Zamówieniach Publicznych decyzje o unieważnieniu przetargu uznaje się za zasadną.
 
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

 Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Jarosław Gałęza

 

Metryczka
  • wytworzono:
    27-02-2013
    przez: Grażyna Śliwak
  • opublikowano:
    27-02-2013 13:20
    przez: Grażyna Śliwak
Dane jednostki:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
45-835 Opole
ul. Wrocławska 174
NIP: 754-11-10-175 REGON: 000277180

Dane kontaktowe:

tel.: 77 47 43 021, 77 457 23 49
fax: 77 47 43 021
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl
strona www: www.muzeumwsiopolskiej.pl