Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

 

Opole: Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Numer ogłoszenia: 22693 - 2013; data zamieszczenia: 12.02.2013

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Część I
Postanowienia ogólne:
 
 1. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego
 2. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi „Ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej         w Opolu”.
 3. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia          29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113,         poz. 759 z póż, zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 4. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
  • „Zamawiający            ” - Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
  • „Postępowanie” - postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
  • „SIWZ” - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych
  • „Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w niniejszej Specyfikacji.
  • „Wykonawca” - podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.
 
 Część II
 
 1. Konto bankowe: Bank Millennium nr 87 1160 2202 0000 0000 7039 8443
 2. NIP: 754-11-10-175
 3. Forma prawna: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury, posiadająca osobowość prawną, wpisana do RWSIK pod nr 6/2000
 4. Adres do korespondencji: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, 45-835 Opole,               ul. Wrocławska 174
 5. Faks do korespondencki:  774743021, 774572349
 6. E-mail do korespondencji:
 7. Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Zamawiającego: Jarosław Gałęza - dyrektor Muzeum
 8. Osoba do kontaktów roboczych: Grażyna Śliwak - kierownik administracyjny Muzeum tel. kom. 668482046
 
Część III
Tryb udzielenia zamówienia:
 
 1. Przetarg nieograniczony:  wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone      w przepisach wydanych na podsta­wie Ustawy Pzp. art. 11 ust. 8, tj. do 200 000 euro
 
Część IV

Opis przedmiotu zamówienia.

 
 1. Przedmiot zamówienia określa się za pomocą poniższych kodów Wspólnego Słownika Zamówień
 2. Główny przedmiot: CPV 7971000-4
 3. Przedmioty dodatkowe: CPV 79711000-1, 98341120-2, 98341130-5, 98341140-8
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 5. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy w celu szczegółowego zapoznania się           z przedmiotem zamówienia dokonali, przed terminem składania ofert, wizji lokalnej obiektów Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z kierownikiem administracyjnym Muzeum. Wykonawcy załączą do oferty oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
 
Część V

Termin wykonania zamówienia.

 
12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
Część VI

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy dotyczące:

 

1.      posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

a)      koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w branży ochrony osób          i mienia prowadzonej minimum 5 lat – gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

 

2.      Posiadania wiedzy i doświadczenia:

a)      zamawiający, z uwagi na szczególną specyfikę obiektu (drewniana zabudowa, zagrożenie pożarowe), wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, realizował, lub realizuje usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, polegające na:

·         stałej, bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia, obsłudze systemu przeciwpożarowego oraz gotowości do podjęcia działań przez grupę patrolowo-interwencyjną, co najmniej dwóch usług ochrony placówek muzealnych,  , ( muzea na wolnym powietrzu ) w których zgromadzone są obiekty budowlane  zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III oraz kategorii zagrożenia pożarowego terenu i zgromadzonych na nim obiektów ZL III

·         zabezpieczenia dwóch imprez o charakterze atystyczno-rozrywkowym  w obiektach o zbliżonej charakterystyce do obiektu Zamawiającego, w których udział wzięło co najmniej 10 tyś. Uczestników w ciągu jednego dnia,

·         ochronie fizycznej co najmniej 3 wystaw zewnętrznych organizowanych  w obiektach instytucji kultury przez jednostki kultury gromadzące, prezentujące  i przechowujące dzieła sztuki lub eksponaty muzealne.

 

3.      Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a)      Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi zlokalizowanymi na terenie miasta Opola, których czas dojazdu do obiektu Zamawiającego od momentu zgłoszenia nie przekroczy 15 minut. Zamawiający w przedmiotowym zakresie nie dopuszcza możliwości korzystania                        z podwykonawców,

b)      Wykonawca dysponuje stacją monitorowania alarmów . Zamawiający w przedmiotowym zakresie nie dopuszcza możliwości korzystania  z podwykonawców,

c)      Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma radiotelefonami działającymi na wydzielonym paśmie Wykonawcy.

 

4.      W szczególności Wykonawca musi wykazać, że:

a)      posiada doświadczenie w wykonywaniu zamówień na ochronę fizyczną osób       i mienia w okresie ostatnich 3 lat, w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w tym przynajmniej dwa o wartości nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto (rocznie).

b)      Dysponuje osobami do pełnienia poniższych czynności:

·         całodobowa ochrona obiektów zabytkowych, administracyjnych, administracyjno-warsztatowych i technicznych położonych w Opolu przy           ul. Wrocławskiej 174 oraz osób zatrudnionych w Muzeum, a także osób zwiedzających Muzeum,

c)       Pracownicy ochrony przewidziani do realizacji zamówienia muszą:

·         posiadać badania lekarskie potwierdzające ich zdolność do wykonywania czynności ochrony oraz potwierdzenia ich niekaralności,

·         wszyscy pracownicy grup interwencyjnych powinny posiadać licencję ochrony co najmniej I stopnia,

.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia osób o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.

d)       Pracownicy ochrony przewidziani do realizacji zamówienia wyposażeni będą w:

·          środek łączności umożliwiający kontakt w razie zaistniałej konieczności,

·          pilot antynapadowy umożliwiający wezwanie grupy interwencyjnej,

·          rejestrator obchodów w czasie rzeczywistym,

·          jednolite umundurowanie,

·          latarkę, rower oraz inny sprzęt potrzebny do realizacji zamówienia.

 

5.      Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia:

·         Wykonawca posiada opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000,00 zł. Jeżeli z treści polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu nie wynika, że jest ona opłacona, należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej opłacenia.

Polisa dostarczona będzie w dniu podpisania umowy,

·         zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

·         zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Na potwierdzenie spełnienia warunków technicznych Wykonawca musi złożyć w ofercie:

a)      Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania podobnych usług, wraz z referencjami (minimum 2 referencje),       a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie.

Zamawiający nie uzna referencji nie spełniających następujących warunków:

·         referencje mają dotyczyć ochrony mienia o zbliżonym obszarze i specyfice obiektu podobnego do przedmiotu niniejszego przetargu,

b)      aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie        do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a także wskazującego osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta (oryginał lub kserokopia podpisana za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

c)      koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w branży ochrony osób          i mienia prowadzonej minimum przez 5 lat (oryginał lub kserokopia podpisana    za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

d)      referencje od organizatorów imprez masowych (minimum 2 referencje),

e)      oświadczenie o dysponowaniu co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi zlokalizowanymi na terenie miasta Opola, których czas dojazdu do obiektu Zamawiającego od momentu zgłoszenia zdarzenia nie przekroczy 15 minut

      Zamawiający po dacie otwarcia ofert zweryfikuje czas dojazdu grup

      interwencyjnych do obiektu Zamawiającego poprzez jednorazowe przykładowe

      przywołanie grup interwencyjnych Wykonawcy, dzwoniąc na numer kontaktowy

      podany w formularzu oferty,

f)       oświadczenie o dysponowaniu stacją monitorowania alarmów na terenie miasta Opola,

g)      pozwolenie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego, obejmującej swym zasięgiem miasto Opole i okolice.

6.      Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna):

1)      W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 Wyko­nawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowa­nia ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, bądź wszyscy podpisują umowę.

2)      Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpo­wiednio do wykonawców,            o których mowa w części VI pkt 1÷ 5 niniejszej specyfikacji.

3)      Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ppkt 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wy­konawców.

 
Część VII

Obowiązki Zamawiającego:

 

1.      Zapewni należyte zabezpieczenie dozorowanych obiektów pod względem technicznym (sprawna instalacja oświetleniowa i elektryczna, sprawny system telewizji dozorowej, sprawne ogrodzenie) oraz pod względem p.poż. (sprawny system alarmowania na wypadek pożaru, wyposażenie w sprzęt ppoż.).

2.      Poinformuje Wykonawcę z 3-dniowym wyprzedzeniem o terminach imprez organizowanych dla zwiedzających na terenie Muzeum oraz o sytuacjach bądź zdarzeniach, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób              i obiektów (pokazy, spektakle teatralne, prace remontowe na terenie Muzeum prowadzone przez wykonawców z zewnątrz itp.)

3.      Zapewni zaplecze techniczno-sanitarne do wykonania zamówienia.

4.      W przypadku spostrzeżenia przez pracowników Zamawiającego kradzieży         „z włamaniem”, natychmiast powiadomi Wykonawcę o zaistniałym zdarzeniu.

 
 
 
 
 
 
       Część VIII

        Informacja o sposobie porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania
        oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do
        porozumiewania się z wykonawcami:

  

1.      W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub        e-mailem (faks czynny w godz. 7.00 do 15.00).

2.      Ze względu na fakt, że zamawiający w ust. 1 dopuścił przekazywanie. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie fakt ich otrzymania.

3.      Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert (art.38 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp.z dnia 29 stycznia 2004 r Dz.U. nr 223,poz.1655 ze zm.).

4.      W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

5.      Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.

 
 Część IX
Termin związania ofertą
 

1.      Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w części XI siwz.

2.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.      Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na    3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców       o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 
 Część X
 Opis sposobu przygotowania ofert
 

1.      Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

·  treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków

       zamówienia,
·  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,

·  oferta winna być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej,

·  oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do

      specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

·    oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie,

·    komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem,

       oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania

       oferty, upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty,

       o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty,

·  oferta powinna być spięta w sposób trwały,

·  oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie zaadresowanej do

       zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy przedmiotu

       zamówienia i adnotacji „nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj                 

       20.02.2013 roku”

·  ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać,

·  oferta może być zmieniona lub wycofana poprzez złożenie oferty oznaczonej

       w sposób określony jak wyżej z dodatkowym opisem: „Wycofanie” lub

       „Zmiana oferty”,

·  koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca,

·  Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane

       znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę

       przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów Ustawy Pzp o zwalczaniu

       nieuczciwej konkurencji.

       Sposób dokonania zastrzeżenia pozostawia się do decyzji wykonawcy.

       Oferta złożona bez zastrzeżenia jest ofertą jawną. Wykonawca nie może

       zastrzec informacji, dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,

       okresu gwarancji    i warunków płatności zawartych w ofercie.

2.      Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

·  formularz oferty określony w załączniku nr 1 do siwz,

·  wypełnione formularze określone w załącznikach nr 2,3,4 do siwz.

3.      Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej         za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4.      Wszystkie dokumenty złożone w języku obcym winny być złożone wraz             z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

5.      W przypadku złożenia kopii dokumentu w formie nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie oryginału dokumentu lub jego notarialnie poświadczonej kopii.

6.      Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa  w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 
Część XI
Miejsce i termin składania ofert
 

1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, w terminie do 20.02.20133 r., do godz. 8.00.

2.      Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania.

3.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4.      Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

5.      Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 20.02.2013 r., o godz. 8.15 w Sali narad   w siedzibie Zamawiającego.

 
Część XII

Opis sposobu obliczenia oferty.

 

1.      Za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić cenę obliczoną                 w następujący sposób:

1)      Wykonawca sporządzi i przedstawi kalkulację ceny ofert zgodnie                      z załączonym formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do siwz,

2)      cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy,

3)      cenę ofert należy podać brutto wraz z należnym podatkiem VAT.

2.      Zamawiający poprawi w ofercie:

1)      oczywiste omyłki pisarskie,

2)      oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)      inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 
Część XIII

Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze ofert wraz       

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny.
 

1.      Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

2.      Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie będą prowadzone negocjacje w sprawie ceny.

3.      Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia            w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych, Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane      w złożonych ofertach.

4.      Sposób oceny ofert:

1)      Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował jednym kryteriów oceny ofert:                cena - 100%.

2)      Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 pkt., przy założeniu, że 1 pkt = 1%, pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

                            cena najniższa/cena badana x 10 pkt.

5.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 
Część XIV

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy powinien przygotować i wypełnić projekt umowy o następujące informacje:

 

1.      Wyznaczenie osób reprezentujących strony umowy.

2.      Wskazanie banków i numerów rachunków bankowych, na jakie mają być przekazywane świadczenia pieniężne należne stronom umowy.

3.      Wskazanie osób uprawnionych do utrzymywania bieżących kontaktów dotyczących realizacji umowy.

 
Część XV

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Szczegółowe warunki zawarto w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 6 do siwz. Zamawiający będzie żądał, aby umowa została zawarta na warunkach określonych w tym projekcie.

 
Część XVI

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

 
 1. Uczestnikom postępowania przysługują środki odwoławcze określone w dziale          VI Ustawy Pzp.
 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)      wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówie­nia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2)       opisu sposobu dokonywania oceny spełniania wa­runków udziału w postępowaniu;

3)      wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4)      odrzucenia oferty odwołującego.
 1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać   zwię­złe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasad­niające wniesienie odwołania.
 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawia­jącemu przed upływem terminu do wniesienia odwo­łania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający powinien zapoznać się z treścią odwo­łania przed upływem terminu do jego wniesienia, je­żeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem ter­minu do jego wniesienia za pomocą jednego ze spo­sobów określonych w art. 27 ust. 2.
 4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art.182.1 Ustawy Pzp (t.j. Dz.U.       z 2010 r. nr 113, poz.759).
 
Część XVII
Inne ustalenia
 

W innych sprawach nieuregulowanych w siwz zastosowanie mają przepisy Ustawy Pzp oraz kodeksu cywilnego.

 
 
Załączniki do siwz:
1.      Formularz oferty
2.      formularz cenowy
3.      potencjał kadrowy
4.      doświadczenie zawodowe

5.      szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

6.      projekt umowy

 

 

nowa podstrona, dodana 2013-02-12 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2013-02-12

 

 


DOC2013 Zał. 1 do siwz form. oferty (3).doc (34,50KB)

DOC2013r Zał.2 do siwz form. cen. (3).doc (34,50KB)

DOC2013r.Zał. nr 3 do siwz pot.kadr.(3).doc (34,50KB)

DOC2013r Zał.4 do siwz dośw.zawod. (3).doc (32,50KB)

DOCZał. 5 do siwz opis przed.zamów.(3).doc (225,50KB)

DOC2013, zal.7oświ. wyk.(3).doc (40,00KB)

DOC2013,umowa wzór!! (3).doc (225,50KB)

XLS2013 zestaw.kupon.kontr. ochrona.xls (15,50KB)

DOC2013 SIWZ !!! (3).doc (132,50KB)