Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA STANOWISKO - KIEROWNIK DZIAŁU ARCHITEKTURY LUDOWEJ

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Działu Architektury Ludowej

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dział Architektury Ludowej.

Godziny pracy: 7:00 – 15:00

Umowa o pracę na pełny etat od 01.07.2024 r.

Wynagrodzenie od 4 700,00 zł do 5 200,00 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy

 Wymagania niezbędne:

 1. studia wyższe magisterskie o profilu: Etnografia, Etnologia, Architektura, Konserwatorstwo i Muzealnictwo lub Ochrona Dóbr Kultury,
 2. doświadczenie zawodowe poza instytucjami kultury przy wykonywaniu czynności związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami dot. badania, popularyzacji i organizacji ochrony dziedzictwa kulturowego - co najmniej 5 lat (m.in.: przedsiębiorstwa, urzędy, uczelnie itp.) lub

doświadczenie zawodowe w pracy w muzealnictwie lub w innych instytucjach kultury na stanowiskach zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami dot. badania, popularyzacji i organizacji ochrony dziedzictwa kulturowego - co najmniej 3 lata.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość problematyki dot. tradycyjnego budownictwa ludowego
 2. umiejętność fotografowania i rysowania (inwentaryzacje budowlane)
 3. znajomość problematyki dot. prowadzenia prac konserwatorskich przy obiektach budowlanych
 4. umiejętność zarządzania pracą w zespole
 5. znajomość pakietu MS Office + programy graficzne.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizacja, realizacja i nadzór nad pracami Działu Architektury Ludowej w zakresie badania, ochrony i popularyzacji wiedzy o budownictwie wiejskiego regionu Śląska Opolskiego oraz organizacji ekspozycji zabytków budownictwa ludowego na wolnym powietrzu (w tym: translokacji obiektów)
 2. nadzór nad wszystkimi obiektami kubaturowymi, elementami architektonicznymi i tzw. małej architektury będącymi na stanie inwentarzowym działu oraz ich prawidłowe dokumentowanie i opracowywanie naukowe, a także kontrola ich utrzymanie w należytym stanie technicznym
 3. organizacja, realizacja i nadzór nad pracami Działu Architektury Ludowej w zakresie organizacyjno-administracyjnym wynikającym z Regulaminu organizacyjnego Muzeum

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV zawierające podpisane własnoręcznie oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko dokumentalisty prowadzonej przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).”
 2. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
 3. kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 24 czerwca 2024 r. do. godz. 14.30, pod adresem:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie:  sekretariat@muzeumwsiopolskiei.pl

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z kandydatem telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 457 23 49, 77 474 30 21 (sekretariat).