Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu ( na czas określony 5 lat z możliwością przedłużenia) zespołu obiektów stanowiących lokale użytkowe


DYREKTOR  MUZEUM  WSI  OPOLSKIEJ  W  OPOLU

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu ( na czas określony  5 lat z możliwością przedłużenia) zespołu obiektów stanowiących lokale użytkowe tj.: „Karczma u Karola Malajki”  przeznaczona na działalność gastronomiczną, spichlerz oraz  budynek WC  położonych na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

(Bierkowice) przy  ul. Wrocławskiej 174 (strefa miejska III).

Oznaczenie geodezyjne: część dz. nr  535/72 k.m. 11 o pow. 10,2048 ha, obręb Bierkowice KW 26284

SR Opole.

1. „Karczma u K.Malajki” stanowi budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem – strychem nieużytkowym, niepodpiwniczony i składa się z: bufetu, sali konsumpcyjnej, kuchni - zmywalni, chłodni, zaplecza sanitarnego,

dwóch magazynów,  biura, o łącznej pow. użytkowej       181,00 m²

2. Spichlerz z Podlesia o pow. użytkowej:                         37,50 m²,

3. Budynek WC o pow. użytkowej:                                  58,68 m²,

 Kwota wywoławcza o nabycie prawa do zawarcia umowy najmu ww. lokali użytkowych została ustalona w wysokości: 14 220,00 zł, wadium w wysokości: 7 110,00 zł.

Budynek karczmy jest wyposażony  w instalacje: wod.-kan., elektryczną, odgromową, ogrzewanie gazowe.

Uwaga: Przyszły najemca ww. lokali użytkowych zobowiązany będzie zawrzeć umowę dzierżawy (na okres 5 lat) nieruchomości gruntowej obejmującej część działki nr 535/72 z k.m.11  o pow.

1 380,0 m2 stanowiącą działkę podwórza, integralnie związaną z ww. lokalami.

Termin przygotowania ww. lokali do prowadzenia działalności: 3 m-ce, licząc od dnia zawarcia umowy najmu.

Uwaga: kwota uzyskana w przetargu pozostaje bez wpływu na wysokość czynszu, który zostanie określony w umowie najmu.

Ww. lokale zostaną udostępnione do oglądania, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Grażyna Śliwak tel 077 4743021 lub 077 4572349 wew. 104, tel. komórkowy 668482046 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2010 r. o godz. 900 w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, sala konferencyjna  

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do:

1. Złożenia do dnia 7 grudnia 2010 r. w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – sekretariat- pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i dokumentami dotyczącymi przetargu  (formularz oświadczenia, dokumenty w sekretariacie Muzeum).

2. Osoby prowadzące działalność gosp. zobowiązane są do przedłożenia do dnia 7 grudnia 2010 r oryginału zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (działalność gastronomiczna); osoby prawne - oryginału odpisu z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań. Ww. dokumenty winny być aktualne (z ostatnich 3 m-cy).

3. Wniesienia do dnia 7 grudnia 2010r.  wadium w wyżej podanej wysokości na konto bankowe Muzeum Wsi Opolskiej BANK MILLENNIUM 87 1160 2202 0000 0000 7039 8443, lub do kasy Muzeum Wsi Opolskiej

w Opolu,  ul. Wrocławska 174. Kasa czynna w godz. od 8.00. do 14.00.

Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy.

Wniesione wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg   wygra, od zawarcia umowy najmu. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi.

INFORMACJE DODATKOWE: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174 Dział Administracyjno-Techniczny w dniach od poniedziałku do piątku  w godz. 730 – 14ºº, tel 77 4743021; 774572349 (Grażyna Śliwak tel. kom. 668482046). Ogłoszenia o przetargach publikowane są na stronie BIP Muzeum Wsi Opolskiej

w Opolu (www.muzeumwsiopolskiej.pl)

Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu  zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2010-11-29