Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA STANOWISKO - Kierownik Działu Architektury Ludowej

MUZEUM WSI OPOLSKIEJ W OPOLU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Działu Architektury Ludowej

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dział Architektury Ludowej.

Godziny pracy: 7:00 – 15:00

Umowa o pracę na pełny etat od 01.01.2023 r.

wynagrodzenie 4 200,00 zł. brutto

 

      Wymagania niezbędne:

 1. studia wyższe magisterskie o profilu: Etnografia, Etnologia, Architektura, Konserwatorstwo i Muzealnictwo lub Ochrona Dóbr Kultury,
 2. doświadczenie zawodowe poza instytucjami kultury przy wykonywaniu czynności związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami dot. badania, popularyzacji i organizacji ochrony dziedzictwa kulturowego - co najmniej 5 lat (w takich instytucjach jak m.in.: urzędy, uczelnie itp.) lub

doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach kultury na stanowiskach zajmujących się szeroko pojętymi zagadnieniami dot. badania, popularyzacji i organizacji ochrony dziedzictwa kulturowego - co najmniej 3 lata.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość problematyki dot. tradycyjnego budownictwa ludowego
 2. umiejętność fotografowania i rysowania (inwentaryzacje budowlane)
 3. znajomość problematyki dot. prowadzenia prac konserwatorskich przy obiektach budowlanych
 4. umiejętność zarządzania pracą w zespole.

          Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizacja, realizacja i nadzór nad pracami Działu Architektury Ludowej w zakresie badania, ochrony i popularyzacji budownictwa wiejskiego regionu Śląska Opolskiego oraz organizacji ekspozycji zabytków budownictwa ludowego na wolnym powietrzu (w tym: translokacji obiektów)
 2. nadzór nad wszystkimi obiektami kubaturowymi, elementami architektonicznymi i tzw. małej architektury będącymi na stanie inwentarzowym działu oraz ich prawidłowe dokumentowanie i opracowywanie naukowe, a także kontrola ich utrzymanie w należytym stanie technicznym
 3. organizacja, realizacja i nadzór nad pracami Działu Architektury Ludowej w zakresie organizacyjno-administracyjnym wynikającym z Regulaminu organizacyjnego Muzeum

         Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV zawierające podpisane własnoręcznie oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko dokumentalisty prowadzonej przez Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).”
 2. kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
 3. kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do 22 grudnia 2022 r. do. godz. 14.30, pod adresem:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie:  sekretariat@muzeumwsiopolskiei.pl

 

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z kandydatem telefonicznie.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum Wsi Opolskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 77 457 23 49, 77 474 30 21

(sekretariat).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Kiesling, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 paragraf 1 Kodeksu Pracy,  
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu;
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące;
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;
 6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji;

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.