Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - OGRODNIK

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Umowa o pracę na pełny etat

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie ogrodnicze lub rolnicze (w tym również kształtowanie terenów zieleni, architektury krajobrazu i podobne) na poziomie co najmniej szkoły zawodowej; 
 2. co najmniej 2 lata pracy w wymaganym zawodzie.

Wymagania dodatkowe:

umiejętność komponowania nasadzeń

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. obsadzanie i pielęgnowanie ogródków kwiatowych i ziołowych oraz zagonów uprawnych wg wytycznych merytorycznych;
 2. pielęgnacja drzew i krzewów owocowych;
 3. prace pielęgnacyjne i porządkowe terenów zieleni na całym obszarze Muzeum Wsi Opolskiej;
 4. karmienie zwierząt hodowanych w Muzeum, opieka nad zwierzętami.

Od kandydata oczekujemy:

 1. znajomości podstaw ogrodnictwa,
 2. sumienności i dokładności,
 3. samodzielności.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na pełnym etacie na umowę o pracę,
 2. możliwość nabywania umiejętności praktycznych związanych z utrzymaniem terenów zieleni w muzeach na wolnym powietrzu.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie;
 3. kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Muzeum Wsi Opolskiej lub przesłać w terminie: do dnia 21 stycznia 2022 r.

Adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole,

Adres mailowy: 

 

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) lub na stronie BIP Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(77) 45 72 349 wew. 122 i 123 lub (77) 47 43 021 wew. 122 i 123.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

Część informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Springer, iod@ras-serwis.com.pl, +48 602 270 772.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora.
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.