Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odtworzenie zagrody rybackiej oraz przystosowanie jej do pełnienia funkcji edukacyjno-wystawienniczych (zad. nr 2 wniosku) oraz remont i rozbudowa systemu wodnego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (zad. nr 3 wniosku) w systemie zaprojektuj i wybuduj

Odtworzenie zagrody rybackiej oraz przystosowanie jej do pełnienia funkcji edukacyjno-wystawienniczych (zadanie nr 2 wniosku) oraz remont i rozbudowa systemu wodnego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu (zadanie nr 3 wniosku) w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowane w ramach projektu pn.: „Głos mają ryby”. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, 1.3 OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020 05 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 1.4 DZIAŁANIE RPO WO 2014-2020 - 05.01 - Ochrona różnorodności biologicznej, 1.6 CEL TEMATYCZNY - 06 Zachowanie i ochrona środowiska, naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, 1.7 PRIORYTET INWESTYCYJNY - 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę. 

DOCXOgłoszenie.docx
DOCXSIWZ.docx
DOCXzalacznik-nr-1-do-siwz-Formularz-ofertowy.docx
DOCXzalacznik-nr-2-do-siwz-WSTEPNE oswiadczenie.docx
DOCXzalacznik-nr-3-do-siwz-Oświadczenie dot-grupy-kapitalowe.docx
DOCXzalacznik-nr-4-do-siwz-Wzór-umowy.docx
DOCXzalacznik-nr-5-do-siwz-Wykaz robót.docx
DOCXzalacznik-nr-6-do-siwz-Zobowiazanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXzalacznik-nr-7-do-siwz-Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
PDFzalacznik-nr-8-do-siwz-PFU Głos mają ryby.pdf
PDFZałącznik nr 1, 2, 3 do PFU mapy.pdf
ZIPzalaczniki-do PFU.zip
 

DOCX05.11.2020 zmiana ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.docx
DOCX05.11.2020 pytania i odp.docx
ZIP05.11.2020 Pytania i odp. + zał.zip
 

DOCX09.11.2020 Informacja ze spotkania z Wykonawcami.docx

DOCX10.11.2020 2 zmiana ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.docx
DOCX10.11.2020 pytania i odp i zmiana terminu składania ofert.docx
 

ZESTAWIENIE OFERT

DOCXZestawienie ofert.docx
 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DOCXWybór najkorzystniejszej oferty.docx