Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Adaptacja zabytkowej chałupy z Wichrowa - zmiana sposobu użytkowania

 W punkcie
Jest

Wadium
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 02-09-2009 roku do godz. 8.00 w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

Winno być

Wadium
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 02-09-2009 roku do godz. 8.00 w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
 

Adaptacja zabytkowej chałupy z Wichrowa  – zmiana sposobu użytkowania
 
. Nazwa Zamawiającego
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu
2. Status prawny
Wojewódzka Samorządowa Jednostka Instytucji Kultury
3. NIP
754-11-10-175
4. REGON
000277180
5. Adres siedziby
45-835 Opole, ul. Wrocławska 174
6. Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu zamawiającego:
Jarosław Gałęza – dyrektor
7. Osoba do kontaktów roboczych:
Halina Szymczewska – spec. d/s rem.-bud.
7.1. Numer telefonu:
077 474 30 21, 077 457 23 49
7.2. Adres poczty elektronicznej
7.3. numer faksu
077 474 30 21, 077 457 23 49
8. Adres strony „website”: www.muzeumwsiopolskiej.pl
 
 
Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa zabytkowej chałupy z Wichrowa w celu wykorzystania budynku do funkcji usługowej z pokojami gościnnymi.
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz parametry techniczne realizacji zamówienia określono
w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji – Dokumentacja projektowa, w Załączniku nr 2 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, oraz w Załączniku nr 3- Przedmiar robót stanowiący wyłącznie materiał pomocniczy, ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia..
Przedmiot zamówienia określa się za pomocą poniższych kodów Wspólnego Słownika Zamówień:
Główny przedmiot: CPV: 45000000-7 (roboty budowlane)
Przedmioty dodatkowe: CPV: 45212410-3 (roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych oferujących miejsca noclegowe), 45453000-7 (roboty remontowe
i renowacyjne), 45310000-3 (roboty w zakresie instalacji elektrycznych)
  
  
Termin realizacji zamówienia 
 
Nieprzekraczalny termin realizacji zamówienia – 2 miesiące od daty podpisania umowy.
 
 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków wraz z wykazem oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 
W postępowaniu mogą brać udział  wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24  ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Pzp
 
1. Warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp:
1.1.  Potencjał ekonomiczno - finansowy
Aby spełnić warunek ekonomiczny udziału w postępowaniu , wykonawca (łącznie wykonawcy składający ofertę wspólną) musi znajdować się sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca musi złożyć:
-  polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, dokument składa
 
Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
 
1. Obowiązującą formą porozumiewania się jest forma pisemna. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu ( 077 4743021, 077 4572349, faks czynny od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku) oraz drogą elektroniczną
Wadium
 
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 02-09-2009 roku do godz. 8.00 w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
Termin związania ofertą
 
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, określonego
w części X siwz.
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
a) wypełniony formularz oferty – zał. nr 1
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przetargowym – zał. nr 2
c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji   
 działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub   
 zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6  
 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 
d)polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, ze jest ubezpieczony od
      odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej
      niż 60 000,00 zł (najpóźniej w dniu podpisania umowy)
   e) wykaz osób i podmiotów („Potencjał kadrowy”) wg zał. nr 3 wraz z uprawnieniami
    i przynależnością do Izby  Inżynierów Budownictwa
   f)  wykaz zrealizowanych zadań w ostatnich pięciu latach („Doświadczenie zawodowe”) wg  
    zał. nr 4, wraz z dokumentami  potwierdzającymi, że wymienione w informacji zadania  
    zostały wykonane należycie (referencje minimum 2)
   g) wykaz podwykonawców wg zał. nr 6
    h) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów 
    dołączonych do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
    notariusza)
  i)  kosztorys ofertowy wg przedmiaru
  j)  potwierdzenie wniesienia wadium
 
 
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu,
    ul. Wrocławska 174, w sekretariacie, w terminie do  dnia 02 -09 -2009 roku, do godziny  
 8.00
 
 
Opis kryteriów, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
 
 
Załączniki do pobrania:
 1. DOCdoświadczenie załącznik wichrów.doc (34,00KB)
 2. DOCOświadczenie wykonawcy wichrów.doc (22,00KB)
 3. DOCpotencjał kadrowy wichrów.doc (30,00KB)
 4. DOCsiwz wichrów.doc (195,00KB) 
 5. DOCumowa wichrów.doc (66,00KB) 
 6. DOCwykaz podwykonawców załącznik wichrów.doc (28,00KB) 
 7. DOCwzór oferty wichrów.doc (57,00KB) 
 8. PDFschemat sygnalizacji pożaru.pdf (131,82KB) 
 9. PDFschemat instalacji elektrycznych_E1.pdf (162,19KB) 
 10. PDFPrzedmiar Wichrów Muzeum Wsi Opolskiej aktualizacja 1.pdf (81,39KB) 
 11. PDFplan instalacji sygnalizacji pożaru_rzut parteru.pdf (203,33KB) 
 12. PDFplan instalacji pożaru_rzut poddasza.pdf (125,04KB) 
 13. PDFplan instalacji elektrycznych_rzut poddasza.pdf (174,77KB) 
 14. PDFplan inst elektr_rzut parteru.pdf (238,95KB) 
 15. PDFopis.pdf (59,72KB) 
 16. PDFmetryka projekt bud_wyk.pdf (70,33KB) 
 17. PDFfobos_m4_atest_higieniczny.pdf (659,55KB) 
 18. PDFChłupa Wichrów PRZEDMIAR ROBÓT elektr.pdf (69,36KB) 
 19. PDFwidok elewacji wschodniej i zachodniej.pdf (191,83KB) 
 20. PDFwidok elewacji północnej.pdf (168,32KB) 
 21. PDFwidok elewacji południowej.pdf (169,07KB) 
 22. PDFtynki i gładzie gipsowe.pdf (50,24KB) 
 23. PDFSpecyfikacJE- WYMAGANIA OGÓLNE-CHAŁUPA.pdf (96,59KB) 
 24. PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE- POSADZKI Z BETONU.pdf (32,28KB) 
 25. PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA gonty.pdf (52,69KB) 
 26. PDFSpecyfikacja robót robiórkowych i demontażowych-chałupa.pdf (31,31KB) 
 27. PDFspecyfikacja- roboty elektryczne.pdf (65,98KB) 
 28. PDFSPECYF. TECHN -SPIRO-went.pdf (41,47KB) 
 29. PDFSPEC TECH uniepal drew fobos+SOUDAFOAM.pdf (64,82KB) 
 30. PDFSPEC.P.POŻ.- plyty g-k + farmacell- wentylacja.pdf (49,91KB) 
 31. PDFrzut poddasza- schemat zabezpieczenia ppoż.pdf (492,89KB) 
 32. PDFrzut poddasza.pdf (255,26KB) 
 33. PDFrzut parteru- schemat zabezpoeczeń ppoż.pdf (522,52KB) 
 34. PDFrzut parteru.pdf (265,70KB) 
 35. PDFprzekrój- schemat zabezpieczeń ppoż.pdf (194,53KB) 
 36. PDFprzekrój A-A i szczegół przejścia kan went przez strop.pdf (229,13KB) 
 37. PDFplan sytuacyjny.pdf (1,49MB) 
 38. PDFMETRYCZKA-specyf.pdf (69,85KB) 

 

Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2009-08-12