Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne pod nazwą: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, którego wartość jest mniejsza niż 750 000 euro, prowadzonego na podstawie art. 138o  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nr sprawy: MWO-V-216/3/2019

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku”.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) – zwanej dalej „ustawą” Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

4) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający dnia 19.11.2019 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu na okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku”.

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  tj. 03.12.2019 r. do godz. 8:10  wpłynęły dwie oferty.

Jedna oferta nie spełniła wymagań formalnych. Druga przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.  W tym stanie należało orzec jak w sentencji.