Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Adaptacja zabytkowej chałupy z Wichrowa - zmiana sposobu użytkowania

Opole: Adaptację zabytkowej chałupy z Wichrowa - zmiana sposobu użytkowania
Numer ogłoszenia: 246344 - 2009; data zamieszczenia: 21.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu , ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, woj. opolskie, tel. 0-77 4572349, 4743021, faks 0-77 4572349, 4743021.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptację zabytkowej chałupy z Wichrowa - zmiana sposobu użytkowania.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa zabytkowej chałupy z Wichrowa w celu wykorzystania budynku do funkcji usługowej z pokojami gościnnymi. Zakres prac adaptacyjnych będzie polegał na dostosowaniu obiektu do wymagań obowiązujących przepisów p.poż., zgodnie z Postanowieniem Państwowego Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej w Opolu. Prace, które należy wykonać to: a) likwidacja części stropu nad stopniami, b) usunięcie dymotwórczych zabezpieczeń przejść instalacyjnych i wykonanie nowych, c) wyposażenie pomieszczeń w wentylacje grawitacyjną, d) zamontowanie drzwi do pomieszczenia sanitarnego o stopniu otwarcia 180º, e) zdemontowanie podłogi w magazynku p.poż. i wykonanie posadzki betonowej, f) impregnacja wszystkich drewnianych elementów budynku dla zachowania warunku nie rozprzestrzeniania ognia (NRO) lakierem Uniepal-Drew oraz Fobosem M-4 stosownie do rodzaju elementu, g) wykonanie wentylacji przestrzennej podpodłogowej oraz wentylacji strychu nieużytkowego. Ponadto przebudową zostaje objęta instalacja elektryczna w zakresie oświetlenia obiektu, oświetlenia ewakuacyjnego, wyłącznika głównego p.poż. oraz instalacji sygnalizacji pożaru o uzupełnienie dodatkowego przycisku ROP i sygnalizacji akustycznej. Roboty należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.24.10-3, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 11-08-2009 roku do godz. 8.00 w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Pzp 1. Warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pzp: 1.1. Potencjał ekonomiczno - finansowy Aby spełnić warunek ekonomiczny udziału w postępowaniu , wykonawca (łącznie wykonawcy składający ofertę wspólną) musi znajdować się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca musi złożyć: - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, dokument składa ten lub ci z wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie postawionego minimum. 1.2. Potencjał kadrowy Wykonawca musi mieć do dyspozycji potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających uprawnienia i doświadczenie do kierowania robotami, w szczególności: Kierownika robót budowlanych - posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz będącym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca musi złożyć w ofercie: - Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności - zał. nr 3 Do Wykazu należy dołączyć kopie wymaganych uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku składania ofert wspólnych, warunek musi spełnić jeden wykonawca. 1.3. Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 zamówienia na podobne zadania odpowiadające swoim rodzajem, tj. polegających na wykonywaniu robót budowlanych w zakresie remontowym i renowacyjnym oraz wykonywaniu instalacji elektrycznych o wartości łącznej minimum 80 000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca musi złożyć w ofercie wykaz zrealizowanych zamówień wg zał. nr 4 Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie (minimum 2 referencje) W przypadku składania ofert wspólnych, warunek musi spełnić jeden wykonawca. 2. Dla potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1)-9) ustawy Pzp, wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią formularza - zał. nr 2 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert wspólnych, w/w dokumenty powinny być złożone przez każdego wykonawcę 3. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( spółki cywilne-konsorcja ) - art.23 ustawy Pzp 3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku tych wykonawców, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 i ust. 2 ustawy Pzp. Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 Pzp musi spełnić każdy z wykonawców, natomiast warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 2-3 Pzp wykonawcy muszą spełniać łącznie, 3.2. Wykonawcy, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia - konsorcjum, winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.3. Konsorcjum powinno być powołane co najmniej na okres realizacji zamówienia - od daty podpisania umowy z zamawiającym, do ostatecznego rozliczenia umowy na roboty budowlane. Umowa ta nie może być rozwiązana przed upływem terminu wynikającego z zapisu jak wyżej. 3.4. Płatności zamawiającego na rzecz konsorcjum będą dokonywane na konto bankowe, którego dysponentem, z upoważnienia uczestników, będzie pełnomocnik konsorcjum. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany pełnomocnika konsorcjum w okresie obowiązywania umowy, jak również wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z uczestników konsorcjum. W przypadku upadłości lub likwidacji osoby uczestnika konsorcjum jego zobowiązania przejmuje pełnomocnik. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie i niewykonanie umowy. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie art.24 ustawy Pzp. oraz na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń określonych w Części IX pkt 2 siwz na zasadzie : spełnia - nie spełnia..
·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz oferty - zał. nr 1 b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przetargowym - zał. nr 2 c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). d) polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł (najpóźniej w dniu podpisania umowy) e) wykaz osób i podmiotów (Potencjał kadrowy) wg zał. nr 3 wraz z uprawnieniami i przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa f) wykaz zrealizowanych zadań w ostatnich pięciu latach (Doświadczenie zawodowe) wg zał. nr 4, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie (referencje minimum 2) g) wykaz podwykonawców wg zał. nr 6 h) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) i) kosztorys ofertowy wg przedmiaru j) potwierdzenie wniesienia wadium.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_mwsio.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174 45-835 Opole.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2009 godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ul. Wrocławska 174 45-835 Opole.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Załączniki do pobrania:
 
 1. DOCwzór oferty wichrów.doc
 2. DOCwykaz podwykonawców załącznik wichrów.doc
 3. DOCumowa wichrów.doc
 4. DOCsiwz wichrów.doc
 5. DOCpotencjał kadrowy wichrów.doc
 6. DOCOświadczenie wykonawcy wichrów.doc
 7. DOCopis techniczy do projektu zmiany użytkowania chałupy z Wichrowa.doc
 8. DOCdoświadczenie załącznik wichrów.doc
 9. PDFschemat sygnalizacji pożaru.pdf
 10. PDFschemat instalacji elektrycznych_E1.pdf
 11. PDFPrzedmiar Wichrów Muzeum Wsi Opolskiej aktualizacja 1.pdf
 12. PDFplan instalacji sygnalizacji pożaru_rzut parteru.pdf
 13. PDFplan instalacji pożaru_rzut poddasza.pdf
 14. PDFplan instalacji elektrycznych_rzut poddasza.pdf
 15. PDFplan inst elektr_rzut parteru.pdf
 16. PDFopis.pdf
 17. PDFmetryka projekt bud_wyk.pdf
 18. PDFfobos_m4_atest_higieniczny.pdf
 19. PDFChłupa Wichrów PRZEDMIAR ROBÓT elektr.pdf
 20. PDFwidok elewacji wschodniej i zachodniej.pdf 
 21. PDFwidok elewacji północnej.pdf
 22. PDFwidok elewacji południowej.pdf
 23. PDFtynki i gładzie gipsowe.pdf
 24. PDFSpecyfikacJE- WYMAGANIA OGÓLNE-CHAŁUPA.pdf
 25. PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE- POSADZKI Z BETONU.pdf
 26. PDFSPECYFIKACJA TECHNICZNA gonty.pdf
 27. PDFSpecyfikacja robót robiórkowych i demontażowych-chałupa.pdf
 28. PDFspecyfikacja- roboty elektryczne.pdf 
 29. PDFSPECYF. TECHN -SPIRO-went.pdf 
 30. PDFSPEC TECH uniepal drew fobos+SOUDAFOAM.pdf
 31. PDFSPEC.P.POŻ.- plyty g-k + farmacell- wentylacja.pdf
 32. PDFrzut poddasza- schemat zabezpieczenia ppoż.pdf
 33. PDFrzut poddasza.pdf
 34. PDFrzut parteru- schemat zabezpoeczeń ppoż.pdf
 35. PDFrzut parteru.pdf
 36. PDFprzekrój- schemat zabezpieczeń ppoż.pdf
 37. PDFprzekrój A-A i szczegół przejścia kan went przez strop.pdf 
 38. PDFplan sytuacyjny.pdf
 39. PDFMETRYCZKA-specyf.pdf
 
Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2009-07-21