Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty do zamówienia: Budowa ogrodzenia i chodników przy budynku administracyjno-recepcyjnym wraz z przebudową drogi w sąsiedztwie placu wewnętrznego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Opole, dn. 10-07-2009 r
Numer sprawy ZP-V-216/2/2009
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz U
z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na „Budowę ogrodzenia i chodników przy budynku administracyjno-recepcyjnym wraz
z przebudową drogi w sąsiedztwie placu wewnętrznego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu” została wybrana niżej wymieniona oferta:
 
Oferta oznaczona nr 3087/09 złożona przez:
Zakład Budowlany „Anlux” Koszela Andrzej, 46-022 Zawada,
ul. Wodociągowa 6
 
Dane wybranej oferty:
cena: 111 716, 63 zł + 22% VAT = 136 294, 29 zł brutto, termin wykonania przedmiotu zamówienia: 3 m-ce od daty podpisania umowy, 36 miesięcy rękojmi, warunki płatności jak w projekcie umowy
 
Liczba uzyskanych punktów: 100 punktów
 
Zestawienie punktacji przyznanej poszczególnym ofertom:
 
WYKONAWCA
Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach oceny ofert
Łącznie
Kryterium
Cena waga 100%
Kryterium
waga ….%
Kryterium
waga ….%
Oferta oznaczona nr 3083/09
złożona przez: PWU BEST-OPEBEL,
46-020 Czarnowąsy, ul. Leśna 8 Borki
 
95,70 pkt
_
_
95,70 pkt
Oferta oznaczona nr 3087/09
złożona przez: Zakład Budowlany Anlux Koszela Andrzej, 46-022 Zawada,
ul. Wodociągowa 6
 
100 pkt
_
_
100 pkt
 
 
Uzasadnienie:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści siwz. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny (najwyższą ilość punktów). Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 Pzp.
 
 
Jednocześnie informuję, że w przetargu na w/w zadanie złożono trzy oferty, przy czym jedna z nich została odrzucona.
 
Oferta nr 3076/09: Mizera Jan, 48-320 Skoroszyce, ul. Opolska 15 Sidzina
Uzasadnienie prawne i faktyczne.
Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż jej treść nie odpowiada Specyfikacji istotnych warunków zamówień. Wykonawca w załączonym do oferty przetargowej wykazie zamówień wykonanych w ostatnich pięciu latach (załącznik nr 4 ) nie wykazał minimum 3 zadań odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegających na budowie ogrodzeń o wartości min 25 000,00 zł. Pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów na mocy art. 26 ust.3 Prawa zamówień publicznych Wykonawca nie dostarczył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu w wyznaczonym terminie.
Z tego względu, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 Wykonawca został wykluczony,
a jego oferta, jak podano na wstępie odrzucona.
 
 
Podmiot udostępniający: Muzeum Wsi Opolskiej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Śliwak
Data wytworzenia: 2009-07-10