Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Budowa ogrodzenia i chodników przy budynku administracyjno-recepcyjnym oraz przebudowa drogi w sąsiedztwie placu wewnetrznego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu , ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, woj. opolskie, tel. 0-77 4572349, 4743021, faks 0-77 4572349, 4743021.
OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTKTÓW:
            Przedstawiciel Zamawiającego: Halina Szymczewska
     tel. 077/47 43 021, fax 077/45 72 349, e-mail:
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ogrodzenia i chodników przy budynku administracyjno-recepcyjnym oraz przebudowa drogi w sąsiedztwie placu wewnetrznego na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: a) budowa ogrodzenia wraz z bramą i furtka wyjściową dla gości przy budynku administracyjno-recepcyjnym, b) przebudowa fragmentu drogi i wykonanie ścieżek pieszych w sąsiedztwie placu wewnętrznego z kruszywa bazaltowego c) wykonanie chodnika z kostki granitowej, d) wykonanie barierek ochronnych przy oczkach wodnych. Roboty należy wykonać w oparciu o projekt wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Zamawiający jest w posiadaniu bramki obrotowej wykonanej zgodnie z projektem, która zostanie przekazana Wykonawcy do zamontowania. Istniejące ogrodzenie należy demontować fragmentami w uzgodnieniu z Zamawiającym, w taki sposób, aby nie umożliwić wejścia osób postronnych na teren Muzeum oraz nie zakłócić prawidłowego funkcjonowania Muzeum. Na czas trwania przebudowy drogi Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym wyznaczy bezpieczną drogę dla zwiedzających..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-0, 45.11.27.10-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 3-07-2009 roku do godz. 8.00 w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy Pzp. I) Wykonawca musi znajdować się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. .W szczególności wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca musi złożyć: - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. II)Wykonawca musi mieć do dyspozycji potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, posiadających uprawnienia i doświadczenie do kierowania robotami w szczególności ; Kierownika robót budowlanych - posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej , posiadającym co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi oraz będącym członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca musi złożyć w ofercie: - Wykaz osób i podmiotów uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do Wykazu należy dołączyć kopie wymaganych uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa III)Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, zrealizował co najmniej 3 zamówienia na podobne zadania odpowiadające swoim rodzajem, tj. polegających na wykonywaniu robót drogowych w zakresie różnych nawierzchni oraz budowie ogrodzeń o wartościach jak niżej: a) dla nawierzchni - na wartość nie mniejszą niż 75 000,00 zł (brutto) b) dla ogrodzeń - na wartość nie mniejszą niż 25 000,00 zł (brutto) Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku wykonawca musi złożyć w ofercie wykaz zrealizowanych zamówień. Do wykazu powinny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie (minimum 3 referencje) IV) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie art.24 ustawy Pzp. oraz na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń na zasadzie : spełnia - nie spełnia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wypełniony formularz oferty - zał. nr 1 b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przetargowym c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). d) polisę lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł (najpóźniej w dniu podpisania umowy) e) wykaz osób i podmiotów (Potencjał kadrowy) wraz z uprawnieniami i przynależnością do Izby Inżynierów Budownictwa f) wykaz zrealizowanych zadań w ostatnich pięciu latach (Doświadczenie zawodowe) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wymienione w informacji zadania zostały wykonane należycie (referencje minimum 3) g) wykaz podwykonawców h) pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) i) kosztorys ofertowy wg przedmiaru j) potwierdzenie wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.muzeumwsiopolskiej.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Wsi Opolskiej ul. Wrocławska 174 45-835 Opole w godzinach ( 7-15 ) od poniedziałku do piątku lub pobrać ze strony www.bip.muzeumwsiopolskiej.pl.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2009 godzina 08:00, miejsce: Muzeum Wsi Opolskiej ul. Wrocławska 174 45-835 Opole.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 186906 - 2009 w dniu 10.06.2009r..

Załączniki do pobrania:

 1. DOCsiwz.doc (195,00KB)
 2. PDFSPECYFIKACJA - muzeum wsi opolskiej - ogrodzenie i chodniki.pdf (815,69KB)
 3. DOCumowa.doc (70,00KB)
 4. DOCwzór oferty.doc (57,50KB)
 5. DOCdoświadczenie załącznik.doc (34,00KB)
 6. DOCOświadczenie wykonawcy.doc (22,00KB)
 7. DOCpotencjał kadrowy.doc (30,50KB) 
 8. DOCwykaz podwykonawców załącznik.doc (28,00KB)
 9. PDF1A_ogrodzenie.pdf (2,47MB)
 10. PDF1A'_ogrodzenie.pdf (2,67MB)
 11. PDF2A_ogrodzenie.pdf (300,72KB)
 12. PDF3A_ogrodzenie.pdf (509,80KB)
 13. PDF4A_ogrodzenie.pdf (273,25KB)
 14. PDF5A_ogrodzenie.pdf (189,07KB)
 15. PDF6A_ogrodzenie.pdf (174,90KB)
 16. PDF7A_ogrodzenie.pdf (170,66KB)
 17. PDFOgrodzenie i chodniczki MWO-aktualizacja.pdf (72,10KB)
 18. PDFOT _MWO ogrodzenie.pdf (557,02KB)