Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014—2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu ogłasza otwarty nabór na partnera (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej w ramach RPO WO 2014 — 2020.

 1. CEL PARTNERSTWA

Wspólne przygotowanie, zarządzanie i realizacja projektu w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej w ramach RPO WO 2014 — 2020, konkurs nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/19, zadanie pn., „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”.

Przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko w części zadań w projekcie.

 1. ZAKRES TEMATYCZNY PARTNERSTWA

W ramach projektu pn. „Głos mają ryby. Ochrona dziedzictwa kulturowego i bioróżnorodności w środowiskach wodnych w Muzeum Wsi Opolskiej i na terenie Śląska Opolskiego”” przewidziane są działania obejmujące w szczególności:

 1. Odbudowę Zagrody Raciborskiej (zagroda rybacka):
 1. Odbudowa i rekonstrukcja trzech zabudowań drewnianych wraz z infrastrukturą,
 2. zagospodarowanie obiektów do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej i etnograficznej z dziedziny rybołówstwa i rybactwa, postrzeganych jako część dziedzictwa kulturowego wsi śląskiej
 1. Odbudowa/dostosowanie cieku wodnego wraz z 2 stawami, znajdującego się na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu:
 1. oczyszczenie, pogłębienie, naprawa, rozbudowa.
 1. Prowadzenie działań naukowo edukacyjnych z zakresu ochrony obszarów wodnych w tym:
 1. gatunków ryb zagrożonych wyginięciem,
 2. zrównoważonej gospodarki wodnej,
 3. naturalnych siedlisk wodnych (rzecznych, stawowych),
 4. rybactwa, rybołówstwa i wędkarstwa,
 5. zagrożenia środowiskowego wywołanego działalnością człowieka,
 1. Zaprojektowanie i założenie akwarium o tematyce rzecznej, będącego elementem wystawy/ścieżki edukacyjnej.
 2. Stworzenia siedlisk nadbrzeżnych sprzyjających rozwojowi gatunków ryb, roślin, owadów zagrożonych wyginięciem lub o szczególnym znaczeniu dla środowiska wodnego.
 3. Wykonanie niezbędnych nasadzeń roślin wodnych.
 4. Zarybienie stawu.
 5. Nadzór ichtiologiczny.
 6. Działania informacyjno-promocyjne.

 

Proponowany zakres działań dla Partnera:

 1. Zarybienie stawu.
 2. Renaturalizacjia otoczenia stawu, potoków i rzek
 3. Realizacja zadań edukacyjnych, w tym promujących wartości dziedzictwa kulturowego związanego z szeroko rozumianą gospodarką wodną
 4. Działania dedykowane rozwojowi turystyki związanej z szeroko rozumianą gospodarką wodną
 5. Współpraca z wnioskodawcą przy tworzeniu opisu merytorycznego projektu.
 6. Współpraca w zakresie działań informacyjno-promocyjnych projektu.
 7. Wniesienie do projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych i finansowych.

 

 1. KRYTERIA WYBORU PARTNERA

Kryteria dostępu:

 1. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. podmiot powiązany z Wnioskodawcą.
 2. Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno- prawnymi.
 3. Przy czym zastrzega się, że:
 1. Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Nie dopuszcza się do udziału w postępowaniu konsorcjów.
  1. Partnerem może być podmiot wymieniony w Regulaminie konkursu nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/19.

V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

Podmiot ubiegający się o wybór Partnera w procedurze konkursowej jest zobowiązany do przedłożenia następujących dokumentów (oryginał lub uwierzytelniona kopia):

 1. Wypełniona „Karta Zgłoszenia Partnera” w oparciu o wzór zawarty w ogłoszeniu.
 2. Do Karty Zgłoszenia Partnera należy dołączyć:
 1. dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. statut (jeżeli dotyczy),
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze - wykaz zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 2 lat.
  1. Wszelkie dokumenty, w tym kserokopie złożonych do oferty dokumentów muszą być opatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą, własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu oraz poświadczone za zgodność z oryginałem (dotyczy kserokopii).

 

 1. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
  1. Ofertę (wypełnioną Kartę Zgłoszenia Partnera wraz z załącznikami) należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej wg wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
  2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
  3. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną). Ofertę wraz z załącznikami, w formie spójnie spiętego pliku dokumentów, należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, z adnotacją: „KONKURS NA WYBÓR PARTNERA (spoza sektora finansów publicznych), w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej w ramach RPO WO 2014 — 2020. Nie otwierać przed godz. 8” w dniu 19 sierpnia 2019 r.”
  4. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 sierpnia2019 r. do godz. 7:45”.

Decyduje data i godzina wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Nie będą przyjmowane oferty lub załączniki przesyłane drogą elektroniczną.
 2. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r., oferty przyjmowane są przez okres 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu tj. do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 7:45. Decyduje data wpływu zgłoszenia.
 3. Po upływie terminu składania ofert, Komisja Konkursowa dokona ich otwarcia, a następnie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE:

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo:

 1. Negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem.
 2. Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 3. Zawieszenia naboru na każdym etapie.
 4. Dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnerów w trakcie trwania naboru.
 5. Przedłużenia terminu rozstrzygnięcia.
 6. Wyboru jednego lub większej liczby Partnerów spośród zgłoszonych podmiotów.
 7. Podania do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej (BIP) informacji o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY
 1. Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 2. Oferty złożone po terminie lub na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 3. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 4. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 

Kryteria oceny merytorycznej

1. Zgodność działania (profilu działalności) potencjalnego partnera z celami partnerstwa

0 – 10 pkt.

2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa

0 – 10 pkt.

3. Doświadczenie w realizacji projektów (zadań) o podobnym charakterze

0 – 10 pkt.

Maksymalna liczba: 30 pkt.

 1. Oferty zostaną odrzucone z powodów merytorycznych, jeżeli uzyskają przy zastosowaniu któregokolwiek z kryteriów 0 punktów.
 2. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu planuje wybrać w naborze co najmniej jeden podmiot, który zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania podziału i zakresu zadań w ramach przygotowywanego projektu oraz innych kwestii niezbędnych do zawarcia umowy/porozumienia partnerstwa.
 3. Lista podmiotów zaproszonych do negocjacji oraz informacja o stronach umowy i zakresie ich zadań (podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera), zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku unieważnienia naboru Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia.
 2. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.
 3. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.rpo.opolskie.pl.

 

Załącznik:

1. Karta Zgłoszenia Partnera

DOCKarta_zgloszenia MWO.doc (44,50KB)