Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia pn. Remont budynku magazynowo-warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Nr sprawy: MWO-V-216/2/2019

Nazwa przedmiotu zamówienia: „Remont budynku magazynowo-warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu”.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

4) Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający dnia 24.06.2019r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Remont budynku magazynowo-warsztatowego Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,  tj. 09-07-2019 r do godz. 7:45  wpłynęły dwie oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.  W tym stanie należało orzec jak w sentencji.