Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu: Wymiana poszycia dachów i prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dostawa materiału - wykręcaki słomiane ze słomy żytniej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 548074-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe: 
Samorządowa Jednostka Kultury

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 27718000000000, ul. ul. Wrocławska  174, 45-835  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4572349, 4743021, e-mail sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl, faks 77 4572349, 4743021. 
Adres strony internetowej (url): http://muzeumwsiopolskiej.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Jednostka Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wymiana poszycia dachów i prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dostawa materiału - wykręcaki słomiane ze słomy żytniej.

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana poszycia dachów i prace konserwatorskie na obiektach zabytkowych w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu. Dostawa materiałów – wykręcaki słomiane ze słomy żytniej”. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wykonanie poszycia dachów oraz prac konserwatorskich na następujących obiektach: 1) Stodoła z Rudziczki MWO/B-32 – dach o pow. 390,00 m², poszycie na połaciach szyte „na gładko”, z żytnich wykręcaków układanych kłosami w dół. Wykończenie kalenicy proste, z naprzemiennie układanych wykręcaków tworzących delikatny „schodek”, typowy dla strzech z regionu nyskiego. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starego pokrycia wraz z jego utylizacją, pokrycie dachu nową strzechą „na gładko”, wykończenie kalenicy oraz założenie wiatrownic. Wiatrownice należy jednostronnie przestrugać i zaimpregnować przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczo. Wiatrownice o wymiarach 0,025 m x 0,16 m x 8,10 m x 4 szt. Na jednej połaci 14 rzędów łat, rozstaw łat średnio co 48 cm. Ponadto do naprawy przewidziane są tynki gliniane ścian szkieletowych drewnianych (szachulec) w ilości 85,0 m². Gliniany tynk zewnętrzny należy bądź skuć do czystych strychulców (w miejscach luźnego tynku), bądź uzupełnić ubytki odpowiednio spreparowaną schudzoną gliną (zawierającą sieczkę z dodatkiem piasku). Całość tynków pobiałkować płynnym wapnem gaszonym. Wykręcaki, deski i papa stanowić będą materiał własny wykonawcy. Glinę i wapno zabezpieczy zamawiający na własny koszt. 2) Chałupa Stary Las 61 MWO/B-7 – dach o pow. 294,00 m², poszycie na połaciach szyte „na gładko”, z żytnich wykręcaków układanych kłosami w dół; wykończenie linii pionowych przy wiatrownicach (oba szczyty) z pojedynczego rzędu „schodków”, czyli snopków ułożonych kłosami w górę. Wykończenie kalenicy proste, z naprzemiennie układanych wykręcaków, tworzących delikatny „schodek”, typowy dla strzech z regionu nyskiego. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starego pokrycia wraz z jego utylizacją, pokrycie dachu nową strzechą „na gładko”, wykończenie kalenicy oraz założenie wiatrownic. Wiatrownice należy jednostronnie przestrugać i zaimpregnować przeciwwilgociowo i przeciwgrzybiczo. Wiatrownice o wymiarach 0,025 m x 0,16 m x 7,60 m x 4 szt. Na jednej połaci 14 rzędów łat, rozstaw łat średnio co 46 cm. Wykręcaki, deski i papa stanowić będą materiał własny wykonawcy. b) dostawę materiałów loco Muzeum – wykręcaki słomiane ze słomy żytniej (jeżaki) w ilości 2500 szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45261210-9, 44190000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Wykonanie poszycia dachu oraz prac konserwatorskich na stodole z Rudziczki

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 106504.06 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład-Projektowo-Remontowo-Budowlany Andrzej Malczyk 
Email wykonawcy: zprb@o2.pl 
Adres pocztowy: ul. Żołnierska 34 
Kod pocztowy: 99-400 
Miejscowość: Łowicz 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 106504.06 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 106504.06 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 106504.06 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Wykonanie poszycia dachu oraz prac konserwatorskich na Chałupie Stary Las 61

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 78861.79 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład-Projektowo-Remontowo-Budowlany Andrzej Malczyk 
Email wykonawcy: zprb@o2.pl 
Adres pocztowy: ul. Żołnierska 34 
Kod pocztowy: 99-400 
Miejscowość: Łowicz 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 78861.79 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 78861.79 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 78861.79 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Dostawa materiałów - wykręcaki ze słomy żytniej

 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/06/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 55284.55 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie

Nazwa wykonawcy: Zakład-Projektowo-Remontowo-Budowlany Andrzej Malczyk 
Email wykonawcy: zprb@o2.pl 
Adres pocztowy: ul. Żołnierska 34 
Kod pocztowy: 99-400 
Miejscowość: Łowicz 
Kraj/woj.: łódzkie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 55284.55 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55284.55 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55284.55 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.